Gala nofio / Swimming gala

Diwrnod prysur arall yn y pwll nofio. Llongyfarchiadau i’r plant oedd wrthi eto heddiw yn cystadlu yng ngala nofio ysgolion lleol, diwrnod llwyddiannus arall! Diolch eto am y gefnogaeth gan y teuluoedd daeth draw i Fyd y Dŵr.

Another busy day in the swimming pool. Congratulations to the pupils who were competing today at the individual winners gala amongst local schools, another successful day! Thank you once again for the continued support from families who came to Water World today.

Mabolgampau’r Urdd / Urdd Sports Competition

Llongyfarchiadau i dîm athletau’r ysgol am ddod yn 3ydd yng nghystadleuaeth Athletau’r Urdd heddiw yn Queensway. Roedd pob un yn wych! Rydym yn gwerthfawrogi ymdrech ac ymddygiad y plant a chefnogaeth eu teuluoedd .  Pob hwyl i’r rhai oedd yn fuddugol heddiw a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Fflint Maelor yn y gystadleuaeth Athletau Talaith diwedd y mis.

Congratulations to the athletics team who came 3rd today in the Urdd’s Athletics competition at Queensway. Each and every one of them were fantastic! We appreciate the children’s effort and behaviour and the support from their family.  All the best to those who were successful today as they now go forward to represent Fflint Maelor at the Regional competition at the end of the month.

Jambori

Mwynhaodd plant blynyddoedd 1 a 2 yn y Jambori yn Ysgol Bro Alun.

Years 1 and 2 children enjoyed their afternoon at the Jambori at Ysgol Bro Alun.

 

Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau i dîm nofio’r ysgol am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Nofio i Ysgolion Lleol Sir Wrecsam. Diolch i bob un am eu hymroddiad gwych yn y pwll. Diolch hefyd i’r teuluoedd oedd yn cefnogi, rydym yn eich gwerthfawrogi.

Congratulations to the swimming team for coming first at the Annual Junior Schools Swimming Final for schools in Wrexham County. Thank you to the pupils for their dedication in the pool. Also a big thank you to the families that came to support, it is gratefully appreciated.