Cystadleuaeth Pêl-rwyd / Netball Competition

Llongyfarchiadau i rai o’n disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 am gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth pêl-rwyd Urdd FfaW heddiw. 

Mwy/MoreCystadleuaeth Pêl-rwyd / Netball Competition

Clwb pêl-rwyd / Netball Club

Mi fydd Clwb Pêl-rwyd yn ail gychwyn dydd Iau yma 10/01/19 yn neuadd yr ysgol ac yn gorffen am 4:30pm. Mae gennym gystadleuaeth pêl rwyd yr Urdd ar ddydd Mercher 16/01/19. Os ydy eich plentyn yn dymuno bod yn rhan o’rtîm mae’n hanfodol iddi/iddo ddod i’r ymarfer ar ôl ysgol dydd Iau yma.

Diolch yn fawr,

Miss Moreton

Mwy/MoreClwb pêl-rwyd / Netball Club

Ymweld ag Ysgol y Rofft / A Visit to The Rofft School

Aeth aelodau Blwyddyn 6 y Cyngor Ysgol draw i Marford heddiw i ymweld ag Ysgol y Rofft. Pwrpas yr ymweliad oedd i rannu syniadau am sut i hyrwyddo iechyd a lles yn ein hysgolion. Un syniad mae aelodau Cyngor Ysgol Plas Coch yn awyddus i’w gyflwyno’n ôl yn yr ysgol ydy i ethol Llysgenhadon Lles er mwyn bod yn gyfrifol am ddatblygu’r maes pwysig yma o fywyd yr ysgol.

Mwy/MoreYmweld ag Ysgol y Rofft / A Visit to The Rofft School

Gwisgoedd Nadolig / Christmas Costumes

Diolch yn fawr i chi unwaith eto am eich cymorth gyda’r gwisgoedd ar gyfer y cyngherddau Nadolig eleni; roedd y plant yn edrych yn wych.  Mae’r staff wedi bod yn trafod ac yn meddwl y byddai’n syniad da cael stoc o wisgoedd yn yr ysgol ar gyfer y dyfodol.  Os oes gennych wisgoedd Nadoligaidd nad ydach chi eu hangen ac yn meddwl cael gwared, byddwn wrth ein bodd yn eu derbyn yn yr ysgol os gwelwch yn dda.  Diolch yn fawr iawn i chi am eich cydweithrediad.

Mwy/MoreGwisgoedd Nadolig / Christmas Costumes

Cyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r cyngherddau Nadolig eleni.  Cafwyd 4 cyngerdd bendigedig gan ddechrau gyda chyfle i ddathlu’r Nadolig gyda’r Meithrin a Derbyn, ‘Cerdyn Nadolig’ gan Blynyddoedd 1 a 2, ‘Babwshca’ gan Flynyddoedd 3 a 4 a ‘Carol yr Anifeiliaid’ gan Flynyddoedd 5 a 6.  Llongyfarchiadau i bob un disgybl am berfformio’n wych ac i’r staff am eu gwaith caled.  Diolch i chi hefyd, yn deulu ac yn ffrindiau, am eich cymorth gyda’r gwisgoedd, am helpu’r plant i ddysgu geiriau ac am ddod i wylio a chefnogi.

Mwy/MoreCyngherddau Nadolig / Christmas Concerts

Holiadur Siarter Iaith i Rieni / Welsh Language Charter Questionnaire for Parents

Mae Llysgenhadon Iaith yr ysgol wedi bod yn casglu syniadau er mwyn hybu’r iaith Gymraeg yn yr ysgol.  Mae cydweithio agos rhwng y cartref a’r ysgol yn bwysig, felly, fel rhan o’u gwaith, maent yn awyddus i glywed barn y rhieni.  Mae Llysgenhadon Blwyddyn 6 wedi llunio holiadur.  A fyddech chi cystal ag ateb yr wyth cwestiwn byr trwy ddilyn y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Holiadur Siarter Iaith i Rieni / Welsh Language Charter Questionnaire for Parents

Mwy/MoreHoliadur Siarter Iaith i Rieni / Welsh Language Charter Questionnaire for Parents

Cyngerdd Nadolig Capel y Groes / A Christmas Concert at Capel y Groes

Cafwyd noson hyfryd heno mewn Cyngerdd Nadolig yng Nghapel y Groes.  Braf oedd rhannu llwyfan gydag Ysgol Bodhyfryd a’r delynores a chantores dalentog, Gwenan Gibbard. Diolch yn fawr iawn i’n disgyblion am ganu’n ardderchog, i deulu a ffrindiau am eich cefnogaeth ac i Miss Elen Mostyn a Miss Bethan Morris am eu gwaith caled.

Mwy/MoreCyngerdd Nadolig Capel y Groes / A Christmas Concert at Capel y Groes