Twrnament pêl-droed yr Urdd /Urdd’s football tournament


 

 

 

 

Llongyfarchiadau i fechgyn blynyddoedd 5 a 6 yr ysgol bu’n cystadlu’n Twrnament Pêl-droed Rhanbarth Fflint a Wrecsam yr Urdd yng Nglannau Dyfrdwy.  Roedd ymddygiad ac ymdrech y bechgyn yn wych.  Er i’r ddau dîm chwarae’n dda iawn, llwyddodd un tîm i gyrraedd y rownd gyn-derfynol a cholli ar ôl ciciau o’r smotyn!

Congratulations to the years 5 and 6 boys that competed at the Urdd’s Flint and Wrexham Football Tournament in Deeside. The boys’ behaviour and effort were brilliant.  Although both teams played well, one team reached the semi-finals and were knocked out of the tournament after a penalty shoot-out! 

Stondin Cacennau Macmillan Cake Stall

 

 

 

 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 6 am godi £165 i Macmillan.  Diolch i’r disgyblion oedd wedi addurno cacen fel rhan o gystadleuaeth Bake Off Plas Coch ac i bawb oedd wedi prynu cacen er mwyn cefnogi’r elusen.

Congratulations to our Year 6 pupils for raising £165 for Macmillan.  Thanks to the pupils that decorated a cake as part of the Plas Coch Bake Off competition and to everyone that bought a cake to support the charity. 

Gwasanaeth Tân ac Achub / Fire and Rescue Service

 

 

 

 

 

Diolch i Emma McCulloch o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am ddod i’r ysgol i gyflwyno sesiwn ar ddiogelwch tân i ddisgyblion blynyddoedd 2 a 5.

Thanks to Emma McCulloch from North Wales Fire and Rescue Service for coming into school to present a session on fire safety to years 2 and 5 pupils.

I mewn i’r gôl! / Come on the Town!

Cafodd rai o ddisgyblion Blwyddyn 4 brynhawn gwerthchweil yn y Cae Ras yn gwylio’r Cochion yn erbyn Sutton United.  Fel rhan o’r prynhawn, cerddodd y disgyblion o amgylch y cae yn dangos eu baneri a grëwyd fel rhan o raglen iechyd a lles y clwb pêl-droed.  Trueni bod Wrecsam wedi ildio gôl yn eiliadau ola’r gêm!

Some Year 4 pupils enjoyed an afternoon at the Racecourse Ground watching the Reds against Sutton United.  During the afternoon, the pupils walked around the pitch showing their banners that they created as part of the football club’s health and well-being programme.  It was a pity that Wrexham conceded a goal in the dying seconds! 

Gardd Wyddoniaeth Techniquest / Techniquest’s Science Garden

Aeth aelodau’r Eco Bwyllgor i agoriad swyddogol Gardd Wyddoniaeth Techniquest ar Fedi’r 29ain.  Braf oedd gweld y tŷ gwydr sydd wedi ei greu yn defnyddio’r holl boteli plastig rydym wedi bod yn casglu yn yr ysgol.

The school’s Eco Committee members attended the official opening of Techniquest’s Science Garden on September 29th.  Everyone was delighted to see the greenhouse that has been created using the plastic bottles we’ve been collecting at school. 

Gwasanaeth Agor y Llyfr / Open the Book Assembly

 

 

 

 

Braf oedd croesawu ein ffrindiau o griw Agor y Llyfr am y tro cyntaf yn y flwyddyn academaidd newydd.  Perfformiwyd hanes Daniel yn Ffau’r Llewod ac roedd yr actio, y gerddoriaeth a’r gwisgoedd yn wych unwaith eto.  Rydym yn edrych ymlaen i’w gwasanaeth nesaf yn barod.

Our friends from Open the Book came over for the first time this academic year.  They performed Daniel in the Den of the Lions and the acting, the music and costumes were brilliant once again.  We’re looking forward to their next assembly already.

Gweithdy NSPCC Workshop


 

 

 

Diolch i Edna a Ffion o’r elusen NSPCC am gynnal gweithdy i ddisgyblion Blwyddyn 6.  Aeddfed oedd ymateb y disgyblion i faterion difrifol.

Thanks to Edna and Ffion from the NSPCC charity for providing a workshop for our Year 6 pupils.  The pupils responded in a mature manner to serious matters.

Gwasanaeth Tae Kwon Do Assembly

 

 

 

 

Diolch i Ady Jones o Ady Jones Family Martial Arts Centre am gyflwyno gwasanaeth i ni ar Tae Kwon Do.  Er bod y disgyblion wedi mwynhau gwylio aelodau’r clwb yn perfformio ac yn torri darnau pren, roedd neges Ady yn un bwysig: mae’n rhaid dyfalbarhau mewn bywyd er mwyn taro targedau uchelgeisiol; neges rydym yn pwysleisio yn yr ysgol.

Thanks to Ady Jones from Ady Jones Family Martial Arts Centre for his whole school assembly on Tae Kwon Do.  Although the children enjoyed watching members of his club performing and breaking wood boards, Ady had an important message: we must persevere in order to reach ambitious targets; a message that we emphasise in school. 

Diogelwch y Ffyrdd / Road Safety

Diolch yn fawr i’n Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu am ddarparu conau gwyrdd i ni ac am gadw golwg y tu allan i’r ysgol er mwyn sicrhau diogelwch ein plant.

We’d like to thank our Police Community Support Officers for providing us with green cones and for patrolling outside of the school to ensure the safety of our children.

Gweithdy Key Strings Workshop

 

 

 

 

Braf oedd cael cwmni Key Strings unwaith eto eleni, y cwmni sy’n cynnig profiad cerddoriaeth byw.  Roedd y disgyblion a’r staff wedi gwirioni gyda thalentau’r ddau ac ambell un wedi mwynhau perfformio.

It was a pleasure to be in the company of Key Strings again this year, the company that provides a live music experience.  Both the children and staff were amazed by their talents with a few enjoying the opportunity to perform.

Gala nofio / Swimming gala

Diwrnod prysur arall yn y pwll nofio. Llongyfarchiadau i’r plant oedd wrthi eto heddiw yn cystadlu yng ngala nofio ysgolion lleol, diwrnod llwyddiannus arall! Diolch eto am y gefnogaeth gan y teuluoedd daeth draw i Fyd y Dŵr.

Another busy day in the swimming pool. Congratulations to the pupils who were competing today at the individual winners gala amongst local schools, another successful day! Thank you once again for the continued support from families who came to Water World today.

Mabolgampau’r Urdd / Urdd Sports Competition

Llongyfarchiadau i dîm athletau’r ysgol am ddod yn 3ydd yng nghystadleuaeth Athletau’r Urdd heddiw yn Queensway. Roedd pob un yn wych! Rydym yn gwerthfawrogi ymdrech ac ymddygiad y plant a chefnogaeth eu teuluoedd .  Pob hwyl i’r rhai oedd yn fuddugol heddiw a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Fflint Maelor yn y gystadleuaeth Athletau Talaith diwedd y mis.

Congratulations to the athletics team who came 3rd today in the Urdd’s Athletics competition at Queensway. Each and every one of them were fantastic! We appreciate the children’s effort and behaviour and the support from their family.  All the best to those who were successful today as they now go forward to represent Fflint Maelor at the Regional competition at the end of the month.

Jambori

Mwynhaodd plant blynyddoedd 1 a 2 yn y Jambori yn Ysgol Bro Alun.

Years 1 and 2 children enjoyed their afternoon at the Jambori at Ysgol Bro Alun.

 

Twrnament Tenis / Tennis Tournament

Llongyfarchiadau i’r plant am gynrychioli’r ysgol mewn twrnament tenis.  Da iawn i dîm bechgyn a thîm merched blwyddyn 6 am gynrychioli’r ysgol yn y rownd derfynol.

Congratulations to the children for representing the school in a tennis tournament.  Well done to both year 6 teams for reaching the final.