Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae’r Clwb Brecwast ar gael dydd Llun i ddydd Gwener o 8:05yb gyda drysau’n cau yn brydlon am 8:40yb. Estynnwn groeso i bob plentyn ddod i gael brecwast iach cyn i’r ysgol ddechrau.  Gan ddilyn trefn CBSW, codir tal o £1 y plentyn os yn mynychu rhwng 8:05yb ac 8:25yb, mae hwn i’w dalu ymlaen llaw gan ddefnyddio ParentPay. Mae’r clwb am ddim i unrhyw un sydd yn mynychu rhwng 8:25yb ac 8:45yb ond mae’n rhaid i bawb archebu lle drwy ParentPay.

Mae staff y clwb brecwast yn goruchwylio’r plant a rhaid i bob plentyn sydd yn mynychu’r clwb brecwast gael brecwast – mae grawnfwyd, tost ac amrywiaeth o ffrwythau gyda dŵr neu laeth ar gael bob dydd. Ar ôl i’r plant orffen bwyta eu brecwast, maent yn cael cyfle i gymdeithasu â ffrindiau naill ai y tu mewn neu’r tu allan gan roi dechrau diwrnod ysgol iach, egnïol iddynt.

The Breakfast Club is available in the school Monday to Friday from 8:05am with doors closing promptly at 8:40am and all children are welcome to come and have a healthy breakfast before the school starts. Following WCBC’s system, a £1 fee per child is charged if attending between 8:05am and 8:25am, this is to be paid in advance using ParentPay. The club is free of charge to anyone attending between 8:25am and 8:45am, all places at the breakfast club must be booked beforehand through ParentPay

Breakfast club staff supervise the children and all children attending the breakfast club must have breakfast – cereal, toast and a selection of fruit with water or milk is available daily. Once the children have finished eating their breakfast, they have the opportunity to socialize with friends either indoors or outdoors giving them a healthy, active start to the school day.