Gwisg Ysgol / School Uniform

Byddwn yn annog disgyblion i wisgo’r wisg ysgol oherwydd credwn ei bod yn cyfrannu tuag at ethos yr ysgol drwy hybu ymddygiad gwell a meithrin yr ymdeimlad o berthyn ymysg disgyblion.

Ein Gwisg Ysgol

Siwmper neu Gardigan coch

Crys Polo gwyrdd

Trowsus / Siorts / Sgert / Pinaffor du neu lwyd

Ffrog haf siec coch a gwyn

Esgidiau du

Gwisg Addysg Gorfforol:Crys-t gwyn neu grys polo’r ysgol, Siorts / Trowsus chwaraeon / Leggings du a phympiau du neu drainers.

Mae modd i chi archebu gwisg ysgol trwy ddilyn y ddolen isod:

www.monkhouse.com/c/1355/Plas-Coch

Mae’n hanfodol bod pob eitem o ddillad ysgol wedi’i labelu’n glir gydag enw eich plentyn.

 

We encourage pupils to wear the school uniform because we believe that it contributes to the ethos of the school by promoting better behaviour and fostering a sense of belonging among pupils.

Our School Uniform

Red Sweatshirt / Cardigan

Green Polo Shirt

Black or Grey Trousers / Shorts / Skirt / Pinafore

Red and white check summer dress

Black Shoes

P.E. Kit: White t-shirt or school polo shirt, black shorts / sports trousers / leggings and black pumps or trainers.

You can order your school uniform by following the link below:

 www.monkhouse.com/c/1355/Plas-Coch

 It is essential that all items of school clothing be clearly labelled with your child’s name.