Gwisg Ysgol / School Uniform

Byddwn yn annog disgyblion i wisgo’r wisg ysgol oherwydd credwn ei bod yn cyfrannu tuag at ethos yr ysgol drwy hybu ymddygiad gwell a meithrin yr ymdeimlad o berthyn ymysg disgyblion.

Ein Gwisg Ysgol

Siwmper neu Gardigan coch

Crys Polo gwyrdd

Trowsus / Siorts / Sgert / Pinaffor du neu lwyd

Ffrog haf siec coch a gwyn

Esgidiau du

Gwisg Addysg Gorfforol:Crys-t gwyn neu grys polo’r ysgol, Siorts / Trowsus chwaraeon / Leggings du a phympiau du neu drainers.

Mae modd i chi archebu gwisg ysgol trwy ddilyn y ddolen isod:

www.monkhouse.com/c/1355/Plas-Coch

Mae’n hanfodol bod pob eitem o ddillad ysgol wedi’i labelu’n glir gydag enw eich plentyn.

Colur – ni ddylid gwisgo unrhyw golur i’r ysgol na chwaith ewinedd ffug.

Gemwaith – dylid cadw gemwaith i’r lleiafrif, gyda chlustdlysau ‘styds’ plaen yn unig, nid cylchoedd na math arall o glustdlysau am resymau iechyd a diogelwch. 

Gwall – dylai gwallt gael ei gadw yn daclus, yn addas i oedran y disgyblion a heb ei liwio. 

 

We encourage pupils to wear the school uniform because we believe that it contributes to the ethos of the school by promoting better behaviour and fostering a sense of belonging among pupils.

Our School Uniform

Red Sweatshirt / Cardigan

Green Polo Shirt

Black or Grey Trousers / Shorts / Skirt / Pinafore

Red and white check summer dress

Black Shoes

P.E. Kit: White t-shirt or school polo shirt, black shorts / sports trousers / leggings and black pumps or trainers.

You can order your school uniform by following the link below:

 www.monkhouse.com/c/1355/Plas-Coch

 It is essential that all items of school clothing be clearly labelled with your child’s name.

Make up – Pupils should not wear any make up or false nails.

Jewellery – Jewellery should be kept to the minimum. Earrings should be plain studs and not ringed or other kind of earrings for safety reasons. 

Hair – hair should be kept tidy, suitable for the pupil’s age and not coloured.