Ein Staff / Our Staff

Pennaeth / Headteacher:  Mr Osian Jones

Diprwy Bennaeth / Deputy Headteacher:  Mrs Lowri Hogg

Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader:  Mrs Carys Cochran

Arweinydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Section Leader:  Mrs Lowri Hogg

 

Y Cyfnod Sylfaen / The Foundation Phase

Athrawon CPA Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase PPA Teachers

Mrs Carys Hughes, Miss Aimee Armstrong

 

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Cymhorthyddion / Teaching Assistants:  Mr Owain Jones a Miss Kayla Hughes

Cymhorthydd  / Teaching Assistant:  Mrs Rhian Booth

 

Athrawon CPA Cyfnod Allweddol 2 / Key stage 2 PPA Teachers: 

Mrs Angharad Parkes, Mrs Nerys Jackson

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Ymddygiad / Additional Learning Needs and Behaviour Co-ordinator

Mrs Nerys Jackson (Mrs Rebecca Derbyshire Cyfnod Mamolaeth / Maternity Leave)

ELSA (Emotional Literacy Support Assistant):

Mrs Helen Jones

Rhaglen Dyfal Donc / Catch Up Programme

Miss Morfudd Austin

 

Gweinyddol / Administrative:

Mrs Eleri Owens

Gofalwr / Caretaker:

Mrs Julie Benton

Goruchwylwyr Amser Cinio / Lunchtime Supervisors

Miss Donna Breese, Mrs Jane Challoner, Mrs Jayne Evans

Staff y Gegin / Kitchen Staff: 

Amrywiol – o dan ofal CBSW / Various – under WCBC

Glanhawyr / Cleaners

Amrywiol – o dan ofal CBSW / Various – under WCBC