Ein Staff / Our Staff

Pennaeth / Headteacher:  Mr Osian Jones

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher:  Mr Geraint Jones

 

Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Leader: Miss Siân Moreton (Miss Carys Williams – ar gyfnod mamolaeth / on maternity leave)

Arweinydd Yr Adran Iau / Junior Section Leader:  Mr Geraint Jones

 

UNED Y BLYNYDDOEDD CYNNAR / EARLY YEARS UNIT

Clywedog (bore / morning):  Mrs Siân Rogers

Cymhorthyddion / Teaching Assistants:  Mrs Gemma Allen, Miss Morfudd Austin

 

Bers:  Miss Siân Moreton

Cymhorthyddion / Teaching Assistants:  Miss Chloe Oldland, Mrs Jayne Williams (3 diwrnod / 3 days}, Miss Sarah Birch (2 ddiwrnod / 2 days}

 

Erddig:  Miss Elain Roberts (2.5 diwrnod / 2.5 days), Mrs Llio Hughes (2.5 diwrnod / 2.5 days)

Cymhorthyddion / Teaching Assistants:  Mrs Ceinwen Williams, Miss Paula Richardson

 

BLYNYDDOEDD 1 A 2 / YEARS 1 AND 2

Clwyd:  Miss Bethan Morris

Cymhorthydd / Teaching Assistant:  Mrs Kerry Edwards

 

Dyfrdwy: Mrs Jennifer Humphreys (Miss Carys Williams – ar gyfnod mamolaeth / on maternity leave)

Cymhorthydd / Teaching Assistant:  Miss Ceri Jones

 

Gwenfro:  Mrs Catrin Higgitt (Llun i Iau / Mon to Thurs) Mr Gareth Hughes (Gwener / Fri)

Cymhorthydd / Teaching Assistant:  Miss Gemma Hughes

Cymhorthydd 1:1 / 1:1 Teaching Assistant:  Mrs Nicola Edwards

 

Athrawon CPA Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase PPA Teachers:   Mrs Carys Hughes, Mr Gareth Hughes

 

BLYNYDDOEDD 3 A 4 / YEARS 3 AND 4

Glyndwr:  Mrs Siân Wyn

Gwenllian:  Miss Elen Mostyn

Llywelyn:  Mrs Ffion Yaxley-Murray (4 diwrnod / 4 days), Mrs Angharad Parkes (1 diwrnond / 1 day)

Cymhorthydd / Teaching Assistant: Mr Alan Rogers

 

BLYNYDDOEDD 5 A 6 / YEARS 5 AND 6

COED YWEN OWRTYN:  Mr Huw Birkhead (Miss Rebecca Scott – ar gyfnod mamolaeth / on maternity leave)

CLYCHAU GRESFFORDD:  Mr Iestyn Jones

CLOCHDY SAN SILYN:  Mr Geraint Jones (3 diwrnod / 3 days), Mrs Angharad Parkes (2 ddiwrnod / 2 days)

Cymhorthydd  / Teaching Assistant:  Mrs Rhian Booth

 

Athrawon CPA Cyfnod Allweddol 2 / Key stage 2 PPA Teachers:  Mrs Rhian Booth (3/4), Mrs Siân Edwards (5/6)

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Ymddygiad / Additional Learning Needs and Behaviour Co-ordinator:  Mrs Cheryl Vaughan

ELSA (Emotional Literacy Support Assistant):  Mrs Helen Jones

Rhaglen Dyfal Donc / Catch Up Programme:  Miss Morfudd Austin (Llythrennedd / Literacy)

Mr Alan Rogers (Rhifedd / Numeracy)

 

Gweinyddol / Administrative:  Mrs Eleri Owens, Mrs Tracie Smith

Gofalwr / Caretaker:  Mrs Julie Benton

Cogyddes / Cook:  Louise Owen

Cynorthwywyr arlwyo / Catering Assistants:  Julie Jones, Helen Edwards, Lynette Fisher

Goruchwylwyr Amser Cinio / Lunchtime Supervisors:  Miss Donna Breese, Mrs Jane Challoner, Mrs Jayne Evans

Glanhawyr / Cleaners:  Amrywiol – o dan ofal CBSW / Various – under WCBC

Staff Clwb Brecwast / Breakfast Club Staff:  Louise Owen, Deryl Skates, Mrs Ceinwen Williams, Miss Paula Richardson, Miss Tracie Smith, Miss Eleri Davies, Mrs Gemma Allen, Mrs Jayne Williams, Mr Alan Rogers, Miss Donna Breese, Miss Morfudd Austin

Staff Clwb Ar Ôl Ysgol / After School Club Staff:  Mrs Alison White, Miss Donna Breese, Mr Alan Rogers