Siarter Iaith / Language Charter

Mae’r Siarter Iaith, yn brosiect a gyflwynwyd i hyrwyddo’r Gymraeg, i ddatblygu ethos Cymraeg ac annog disgyblion i wella eu sgiliau Cymraeg. Mae’r Siarter yn darparu fframwaith i ysgolion ei ddilyn er mwyn cyflawni’r gwobrau. Yn Ysgol Plas Coch, rydym wedi gweithio fel tîm ysgol gyfan i gyflawni’r targedau a osodwyd, rydym yn falch iawn ein bod wedi ennill Gwobr Aur y Siarter Iaith ac rydym yn ymdrechu i barhau a datblygu’r hyn rydym wedi eu cyflawni.

The Language Charter, is a project introduced to promote the Welsh language, to develop a Welsh ethos and encourage pupils to improve their Welsh language skills. The Charter provides a framework for schools to follow to achieve the awards. At Ysgol Plas Coch, we have worked as a whole-school team to meet the targets set, we are delighted to have won the Language Charter Gold Award and we strive to continue and develop on what we have achieved.

 

Pamffled ClassDojo Pamphlet