Polisi Presenoldeb a Gwyliau yn Ystod y Tymor / Attendance Policy and Holidays During Term Time

Mae presenoldeb uchel yn hollbwysig i sicrhau fod pob disgybl yn cael cymiant o addysg a phosibl.  Mae gan Gorff Llywodraethol yr ysgol Bolisi Presenoldeb.  Fel rhan o’r polisi, mae yna ffurflen ganiatad gwyliau mae’r ysgol yn gofyn i rieni ei llenwi os ydynt am fynd â phlentyn am wyliau yn ystod y tymor.  Mae hon yn weithredol ers Ionawr 2018 bydd angen ei llenwi o leiaf bythefnos cyn cyfnod o wyliau.

Mae dolen i’r polisi isod yn ogystal â’r ffurflen ganiatad sydd anegn ei llenwi.  Mae modd gofyn yn swyddfa’r ysgol am y ffurflen yn ogystal.

Polisi presenoldeb

Ffurflen Ganiatad Gwyliau


School attendance is all important to ensure that all pupils have as much opportunity to learn as possible.  The school’s Governing Body has an Attendance Policy.  As an appendix to the policy, there is a holiday permission form for parents to fill in if you wish to take your child on holiday during term time.  This form has been in use since January 2018 and needs to be completed at least two weeks before the holiday. 

There is a link to the policy below as well as the permission form.  The permission forms are also available from the school’s office.

Attendance policy

Holiday Permission Form