Cyngor Ysgol / School Council

Mae’r Cyngor Ysgol yn cynnwys disgyblion o flwyddyn 2 i flwyddyn 6. Caiff disgybl o bob dosbarth ei ddewis yn ddemocrataidd ar ddechrau pob blwyddyn ysgol gan ei gyd-ddisgyblion i gynrychioli barn eu dosbarth yn ystod cyfarfodydd y cyngor ysgol. Nod y Cyngor Ysgol yw cynrychioli barn ein holl ddisgyblion a rhoi cyfle i blant fynegi eu lleisiau, i gefnogi’r ysgol gyda gweithgareddau codi arian, gwneud dewisiadau a theimlo’n rhan o gymuned yr ysgol.

The School Council is made up of pupils from Year 2 to Year 6.  A pupil from each class is democratically chosen at the start of each school year by their classmates to represent the views of their class during the school council meetings. The aim of the School Council is to represent the views of all our pupils and give children the opportunity to express their voices, to support the school with fundraising activities, make choices and feel part of the school community.

Ein Cyngor Ysgol 2023/2024 / Our School Council 2023/2024