Gala nofio / Swimming gala

Diwrnod prysur arall yn y pwll nofio. Llongyfarchiadau i’r plant oedd wrthi eto heddiw yn cystadlu yng ngala nofio ysgolion lleol, diwrnod llwyddiannus arall! Diolch eto am y gefnogaeth gan y teuluoedd daeth draw i Fyd y Dŵr.

Another busy day in the swimming pool. Congratulations to the pupils who were competing today at the individual winners gala amongst local schools, another successful day! Thank you once again for the continued support from families who came to Water World today.

Mabolgampau’r Urdd / Urdd Sports Competition

Llongyfarchiadau i dîm athletau’r ysgol am ddod yn 3ydd yng nghystadleuaeth Athletau’r Urdd heddiw yn Queensway. Roedd pob un yn wych! Rydym yn gwerthfawrogi ymdrech ac ymddygiad y plant a chefnogaeth eu teuluoedd .  Pob hwyl i’r rhai oedd yn fuddugol heddiw a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Fflint Maelor yn y gystadleuaeth Athletau Talaith diwedd y mis.

Congratulations to the athletics team who came 3rd today in the Urdd’s Athletics competition at Queensway. Each and every one of them were fantastic! We appreciate the children’s effort and behaviour and the support from their family.  All the best to those who were successful today as they now go forward to represent Fflint Maelor at the Regional competition at the end of the month.

Twrnament Tenis / Tennis Tournament

Llongyfarchiadau i’r plant am gynrychioli’r ysgol mewn twrnament tenis.  Da iawn i dîm bechgyn a thîm merched blwyddyn 6 am gynrychioli’r ysgol yn y rownd derfynol.

Congratulations to the children for representing the school in a tennis tournament.  Well done to both year 6 teams for reaching the final.

 

Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau i dîm nofio’r ysgol am ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth Nofio i Ysgolion Lleol Sir Wrecsam. Diolch i bob un am eu hymroddiad gwych yn y pwll. Diolch hefyd i’r teuluoedd oedd yn cefnogi, rydym yn eich gwerthfawrogi.

Congratulations to the swimming team for coming first at the Annual Junior Schools Swimming Final for schools in Wrexham County. Thank you to the pupils for their dedication in the pool. Also a big thank you to the families that came to support, it is gratefully appreciated.

 

Lansio ffilm ‘Profa dy Larwm’ / ‘Reasons to Test’ Film Launch

Ymunodd dysgwyr blwyddyn 6 â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Daniel Lloyd a rhai o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr ar gyfer lansiad ffilm fer wedi ei hamineiddio sy’n eich annog i brofi eich larwm mwg yn wythnosol.  Am fwy o wybodaeth ac i wylio’r ffilm cliciwch yma.

Year 6 joined the North Wales Fire and Rescue Service, Daniel Lloyd and some students from Glyndŵr University at the Catrin Finch Centre, Glyndŵr University to launch a new animation video urging people to test their smoke alarms on a weekly basis.  For more information and to view the film click here.

 

Cystadleuaeth bêl-droed Merched yr Urdd / Urdd’s Girl’s Football Competition, Aberystwyth

Llongyfarchiadau mawr i rai o ferched blynyddoedd 5 a 6 yr ysgol am gynrychioli’r ysgol yng nghystadleuaeth bêl-droed merched yr Urdd yn Aberystwyth.  Roedd perfformiad y tîm yn wych.  Llwyddodd y merched i ennill pob un gêm yn eu grŵp cyn ennill eu gêm yn rownd yr 8 olaf.  Yn anffodus, colli oedd hanes y tîm yn y rownd cyn-derfynol.  Diolch i chi ferched am eich ymddygiad, brwdfrydedd a’ch ymdrech yn ystod y dydd.

Congratulations to some of our year 5 and year 6 girls for representing the school at the Urdd’s girl’s football competition in Aberystwyth.  The team’s performance was fantastic.  The girl’s won every group game before winning their quarter final fixture.  Unfortunately they lost in the semi-finals.  Thank you girls for your behaviour, enthusiasm and effort throughout the day.