Ymddeoliad / Retirement

Dydd Mercher nesaf, Gorffennaf 17eg, bydd Mrs Bethan Johnson, cymhorthydd dosbarth Bers yn ymddeol o Blas Coch. Bu Mrs Johnson yn gweithio yn yr ysgol a’r Meithrin + cyn hynny am dros 20 mlynedd a rydym yn hynod o ddiolchgar iddi am ei chyfraniad i’r ysgol dros y cyfnod yma. Byddwn i gyd, yn ddisgyblion a staff yn colli ei phrofiad a’i chwmniaeth. Dymuniadau gorau i Mrs Johnson ar ei hymeddoliad!

Next Wednesday, July 17th, Mrs Bethan Johnson, who is a teaching assistant in Bers class will be retiring from Plas Coch. Mrs Johnson has worked at the school and in the Meithrin + before that for over 2o years and we are very grateful for her contribution to the school over this time. We will all, pupils and staff miss her experience and companionship. Best wishes Mrs Johnson in your retirement!