Cinio Nadolig Blasus / Tasty Christmas Lunch

Diolch yn fawr iawn i staff y gegin am ginio Nadolig blasus iawn heddiw. Roedd y plant a’r staff wedi mwynhau’r bwyd yn fawr ar ôl yr holl waith paratoi.

A huge thanks to the kitchen staff for a tasty Christmas lunch today. The children and staff thoroughly enjoyed the food after all the preparation work. 

 

Sêr y dyfodol / Stars of the future

Dros y deuddydd diwethaf mae’r Meithrin a’r Derbyn wedi bod yn perfformio eu cyngherddau Nadolig yn yr ysgol. Cafwyd dau berfformiad ardderchog er gwaethaf ymdrechion y tywydd i roi stop ar bopeth! Da iawn i’r plant a’r staff am eu hymdrechion a’u hymroddiad.

Over the last couple days, the Nursery and Reception classes have been performing their Christmas concert in the hall. We had two excellent performances despite the weather’s efforts to put a stop to it all! Well done to all the children and the staff for their efforts and devotion.

Wmffra’r Camel / Wmffra the Camel

Braf oedd cael clywed hanes Wmffra’r Camel gan ddisgyblion Blynyddoedd 1 a 2 am yr eil dro heno.  Perfformiadau gwych gan blant talentog.  Diolch i staff yr Uned am eu gwaith caled yn paratoi.

It was wonderful to hear the story of Wmffra the Camel from Years 1 and 2 pupils for the second time tonight.  Brilliant performances from talented children.  Thanks to the staff of the Unit for their work preparing for the concerts.

 

Cinio Nadolig a Siwmperi Nadolig / Christmas Dinner and Christmas Jumpers

Gan fod hi’n ddiwrnod Cinio Nadolig Dydd Iau yma, mae croeso i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig; ni fyddwn yn gofyn am gyfraniad i wneud hyn.  Gall plant Dosbarth Meithrin wisgo siwmper Nadolig yn ogystal, er nad ydynt yn gallu cael cinio ysgol.

As it is Christmas Dinner day this Thursday, the children may come to school wearing a Christmas jumper; we are not asking for a contribution to do this.  The Nursery Class children may wear a Christmas jumper as well, although they’re not able to have a school dinner.

Noson hyfryd yn Eglwys San Silyn / A lovely evening at St. Giles’ Church

Da iawn i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 am berfformio cyngerdd Nadolig hyfryd yn Eglwys San Silyn heno – roeddent wedi gweithio’n hynod o galed i gael popeth yn barod er gwaethaf y tywydd dros y dyddiau diwethaf!  Diolch yn ogystal i’r staff am eu gwaith caled yn sicrhau fod pawb a phopeth yn barod.

Da iawn hefyd i ddisgyblion a staff y Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 am berfformio’n wych heddiw yn yr ysgol.  Mae’r Meithrin a Derbyn yn perfformio eto bore fory a Blynyddoedd 1 a 2 nos fory.  Pob hwyl i bawb.

Well done to Years 3 and 4 pupils for a lovely concert at St Giles’ Church tonight. They’ve worked hard recently to get everything ready, despite the weather disruption over the last few days!  Thanks to all the staff as well for their hard work making sure everything and everyone was ready. 

Well done also to the pupils and staff of the Nursery, Reception, Year 1 and Year 2 for performing brilliantly at school today. The Nursery and Reception are performing again tomorrow morning and Years 1 and 2 tomorrow evening. All the best to everyone. 

Ymweliad addysgol Blwyddyn 5 â Jodrell Bank / Year 5’s educational visit to Jodrell Bank

Nodyn i atgoffa rhieni Bl 5 am drefniadau trip yfory:
Mae angen i’r plant fod yn yr ysgol erbyn 8:20am gan fod y bws yn gadael am 8:30am. Bydd angen pecyn bwyd ar bawb ar gyfer cinio a dillad cynnes. Bydd y bws nol yn yr ysgol erbyn 3:45pm.

A reminder for Year 5 parents about tomorrow’s trip arrangements:
The children need to be in school by 8:20am as the bus leaves at 8:30am. They will need a packed lunch and warm clothes. The bus will return to school by 3:45pm.

Ail agor yr ysgol yfory / Reopening the school tomorrow

Ar ôl cyfnod o glirio o amgylch yr ysgol bore ma, y bwriad yw ail agor i’r disgyblion bore fory. Gofynwn i chi gymryd sylw o’r canlynol os gwelwch yn dda:
Mae llwybrau yr ysgol wedi eu clirio a’u graeanu, cadwch atynt a chymryd gofal.
Plant Clwb Brecwast i ddefnyddio’r brif fynedfa fel arfer.
Meithrin a Derbyn i gyd i fynd i mewn drwy brif fynedfa’r Meithrin. Does dim angen mynd rownd at ddrysau dosbarthiadau Bers a Clywedog.
Bl 1 a 2 i ddefnyddio’r brif fynedfa.
Bl 3, 4, 5( Dylan Jones) a 6 i ddefnyddio drws yr estyniad newydd.
Bl 5 (Iestyn Jones) i fynd i’r caban fel arfer.
Byddwn yn penderfynu yn ystod y dydd a fydd hi’n ddigon diogel i’r plant fynd allan i chwarae – os byddant yn cael, bydd angen wellingtons neu esgidiau addas ar gyfer eira arnynt.
Bydd y cyngherddau Nadolig yn mynd ymlaen fel sydd wedi eu trefnu wythnos yma. Byddwn yn gosod dyddiad newydd i un 5 a 6 unwaith y cawn drafod efo’r eglwys.
Bydd taith addysgol Blwyddyn 5 i Jodrell Bank yn mynd yn ei blaen fel y trefnwyd yfory.
Ni fydd ymarfer cor ar ol ysgol.
Clwb ar ol ysgol ymlaen fel arfer.
Os bydd unrhyw newid i’r trefniadau uchod, fe ddiweddarwn yr app a Facebook yr ysgol. Cymrwch ofal!! 🎿

Following a period of clearing at the school this morning, we intend to reopen for the pupils tomorrow morning. Please take note of the following:
Paths around the school have been cleared and gritted, please keep to them and take care.

Breakfast Club children to use the main entrance as usual.
Nursery and Reception children are all to use the main Nursery entrance, there’s no need for Bers and Clywedog children to walk around to the classroom’s patio doors.
Year 1 and 2 to use the main entrance.
Years 3, 4, 5 (Dylan Jones) and 6 to use the door at the end of the new extension.

Year 5 (Iestyn Jones) to use the cabin as usual.
We will decide during the day tomorrow whether it is safe enough for the children to go out to play, if it is, they will need wellingtons or suitable boots for snow.
The Christmas concerts will go ahead as planned this week, The Year 5 and 6 concert will be rearranged as soon as we’ve had the opportunity to talk with the church staff.
Year 5’s educational visit to Jodrell Bank will go ahead as planned tomorrow.
There will be no choir practise after school.
After school club on as usual.

If there are any changes to the above, we will update through the school app and Facebook page. Take care!! 🎿

Yr ysgol ar gau yfory / School closed tomorrow

Bydd yr ysgol ar gau yfory oherwydd y tywydd. Rydym yn gobeithio ail agor bore Mawrth. Mae cyngerdd Nadolig Bl 5 a 6 nos fory hefyd wedi ei ohirio – byddwn yn eich hysbysu o ddyddiad newydd unwaith y byddwn wedi cael cyfle i ail drefnu. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

The school will be closed tomorrow due to the weather. We hope to be able to reopen on Tuesday. Tomorrow evening’s Year 5 and 6 concert has also been cancelled. We’ll inform you of a new date once we’ve had the chance to rearrange. Apologies for any inconvenience.

Cau’r ysgol / Closing the school

Oherwydd rhagolygon y tywydd ar gyfer y prynhawn, rydym wedi penderfynu cau’r ysgol am 12:00pm felly gwerthfawrogem pe baech yn gallu gwneud trefniadau i ddod i gasglu’ch plentyn.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Due to the weather forecast for this afternoon, we are closing the school at 12:00pm, we would therefore appreciate if you could make arrangements to collect your child from school.  Apologies for any inconvenience. 

Eira / Snow

Mae’r ysgol yn dal ar agor ar hyn o bryd ond os ydech yn poeni am ragolygon y tywydd, mae croeso i chi ddod i gasglu’ch plentyn.

The school is currently open, however, if you are concerned about the weather forecast, you’re welcome to come and collect your child.

Adnoddau addysg bersonol / Personal education resources

Diolch yn fawr i Nerys Bennion o dîm Ysgolion Iach Wrecsam am dreulio amser ar ôl ysgol heno yn dangos adnoddau addysg bersonol i rieni.  Mae’r staff eisoes wedi derbyn hyfforddiant i’w defnyddio.

Thanks to Nerys Bennion from Wrexham’s Healthy Schools team for showing parents personal education resources after school tonight.  The staff have already received training on how to use them.

 

Gwasanaeth Diolchgarwch / Harvest Assembly

Diolch yn fawr iawn i’r Parchedig Marc Morgan ac Anti Margaret am gynnal gwasanaeth diolchgarwch i’r ysgol gyfan.  Roedd y plant wedi mwynhau gwrando ar y ddau, y canu a’r dawnsio!

A very big thank you to the Reverend Marc Morgan and Anti Margaret for their whole school Harvest Assembly.  The children thoroughly enjoyed listening to the ‘double act’, the singing and the dancing!Gala Nofio’r Urdd Swimming Gala

Llongyfarchiadau i’r disgyblion bu’n cynrychioli’r ysgol yng ngala nofio’r Urdd yn Nhreffynnon. Mae’r pedwar yma am fod yn cynrychioli Fflint a Wrecsam yng Ngala Cenedlaethol yr Urdd yn mis Ionawr.

Congratulations to the pupils that represented the school at the Urdd Swimming Gala in Holywell. The four in the photo will be representing Flint and Wrexham at the Urdd’s National Swimming Gala in January. 

Prentisiaid Plas Coch / The Apprentice

 

 

 

Mae’n bosib i chi weld disgyblion Blwyddyn 6 yn gwerthu afalau taffi a siocled ar fuarth yr ysgol am 3:30pm.  Mae’r disgyblion wedi sefydlu cwmni newydd o’r enw Menter6 fel rhan o brosiect mentergarwch.  Gobeithio i chi fwynhau’r afalau!

You might have seen Year 6 pupils selling toffee and chocolate apples on the school yard at 3:30pm.  The pupils have set up a new company called Menter6 as part of their entrepreneurship project.

Gala nofio / Swimming gala

Diwrnod prysur arall yn y pwll nofio. Llongyfarchiadau i’r plant oedd wrthi eto heddiw yn cystadlu yng ngala nofio ysgolion lleol, diwrnod llwyddiannus arall! Diolch eto am y gefnogaeth gan y teuluoedd daeth draw i Fyd y Dŵr.

Another busy day in the swimming pool. Congratulations to the pupils who were competing today at the individual winners gala amongst local schools, another successful day! Thank you once again for the continued support from families who came to Water World today.

Mabolgampau’r Urdd / Urdd Sports Competition

Llongyfarchiadau i dîm athletau’r ysgol am ddod yn 3ydd yng nghystadleuaeth Athletau’r Urdd heddiw yn Queensway. Roedd pob un yn wych! Rydym yn gwerthfawrogi ymdrech ac ymddygiad y plant a chefnogaeth eu teuluoedd .  Pob hwyl i’r rhai oedd yn fuddugol heddiw a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Fflint Maelor yn y gystadleuaeth Athletau Talaith diwedd y mis.

Congratulations to the athletics team who came 3rd today in the Urdd’s Athletics competition at Queensway. Each and every one of them were fantastic! We appreciate the children’s effort and behaviour and the support from their family.  All the best to those who were successful today as they now go forward to represent Fflint Maelor at the Regional competition at the end of the month.