Trefn achosion Covid mewn dosbarth / Procedures for Covid cases in a class

Isod mae llythyr am drefniadau newydd os oes achosion positif o Covid mewn dosbarth. Hefyd dolen i ganllawiau hunan ynysu Llywodraeth Cymru

Below is a letter with information on procedures if there is a positive Covid case in a class. Also a link to Welsh Government self isolation guidelines

Trefn newydd achosion Covid / New procedures for Covid cases in school

https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

https://gov.wales/self-isolation