Profion Cenedlaethol / National Tests

Er gwybodaeth, dyddiadau y profion llythrennedd a rhifedd i ddisgyblion Bl. 2 i 6 eleni yw Mai’r 2il-9fed.  Os am fwy o wubodaeth, dilynwch y ddolen isod:

 

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 2-9 – Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru

 

For information, the dates of this year’s Literacy and Numeracy Tests for Years 2-6 are May 2nd-9th.  For more information, follow the link below:

 

Information for parents/carers Yr 2-9 – Reading and Numeracy Tests in Wales