Holiadur Siarter Iaith i Rieni / Welsh Language Charter Questionnaire for Parents

Mae Llysgenhadon Iaith yr ysgol wedi bod yn casglu syniadau er mwyn hybu’r iaith Gymraeg yn yr ysgol.  Mae cydweithio agos rhwng y cartref a’r ysgol yn bwysig, felly, fel rhan o’u gwaith, maent yn awyddus i glywed barn y rhieni.  Mae Llysgenhadon Blwyddyn 6 wedi llunio holiadur.  A fyddech chi cystal ag ateb yr wyth cwestiwn byr trwy ddilyn y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Holiadur Siarter Iaith i Rieni / Welsh Language Charter Questionnaire for Parents

Our school’s Welsh Language Ambassadors have been gathering ideas to promote the Welsh language at school. Close home-school co-operation is important, therefore, as part of their work, they are eager to hear the views of the parents. The Year 6 Ambassadors have compiled a questionnaire. Please answer the eight short questions by following the link below.

Holiadur Siarter Iaith i Rieni / Welsh Language Charter Questionnaire for Parents