Holiadur ail agor yr ysgol / Reopening the school questionnaire

Yn dilyn y wybodaeth a rannwyd efo chi ddoe a’r llythyr i rieni a gwarchodwyr gan Ian Roberts, Pennaeth Addysg CBSW heddiw am ail agor ysgolion, rydym wedi dechrau cynllunio sut y byddwn yn derbyn disgyblion yn ol i’r ysgol o Fehefin 29ain ymlaen. I gynorthwyo efo’r broses, gwerthfawrogem pe medrech gwblhau’r holiadur isod i nodi a ydech yn bwriadu gyrru eich plentyn / plant yn ol cyn yr haf ai peidio. Gwerthfawrogaf efallai fod rhai ohonoch eisiau mwy o wybodaeth am drefniadau cyn gwneud penderfyniad terfynol felly ni fydd ateb ‘Ie’ neu ‘Na’ yn yr holiadur yn golygu y bydd rhaid i chi aros efo’r penderfyniad hwnnw – dim ond eisiau syniad cyffredinol o niferoedd yden ni ar hyn o bryd. Gwerthfawrogem pe baech yn cwblhau’r holiadur erbyn dydd 2:00pm, dydd Mawrth, Mehefin 9fed.

Gweithwyr Allweddol – bydd y ddarpariaeth gofal ar gyfer plant gweithwyr allweddol yn parhau i fod ar gael, fel mae hi nawr, yn ystod y bedair wythnos o Fehefin 29ain i Orffennaf 27ain ar y dyddiau na fydd eich plentyn yn mynychu’r ysgol fel rhan o’r cynllun ail agor. 

 

Following the information that was shared with you yesterday and today’s letter for parents and carers from Ian Roberts, WCBC’s Chief Education Officer regarding the reopening of schools, we have started planning how we will be accepting pupils back to school from June 29th. To assist us with the planning process, I’d appreciate if you could complete the questionnaire below noting if you intend to send your child / children back before the summer or not. I understand that some of you will need more information regarding the arrangements before making a final decision so answering ‘Yes’ or ‘No’ to coming back in the questionnaire won’t mean that you have to stick to that decision – we only need a general idea of numbers at the moment. I’d appreciate if you could complete the questionnaire by 2:00pm on Tuesday, June 9th.

Key Workers – the care provision for key workers’ children will continue to be available, as it is at the moment, during the four weeks between June 29th and July 27th on the days that you child won’t be attending school as part of the reopening plans.

Diolch am eich cydweithrediad / Thank you for your cooperation,

Osian Jones

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-4wyu9AEzZPgd73jQBjxlZUMUlIUkhGNFFVNk1SQk1ENDdMWTkzN0JYWi4u