Gweithgareddau Cartref Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 / Years 5 & 6 Home Activities

Mae’r athrawon am ddefnyddio e-byst i rannu gwaith a chyfathrebu.  Os ydy eich plentyn yn cael trafferth mewngofnodi i’w cyfrif HWB, a wnewch chi gysylltu â’r ysgol neu e-bostio [email protected] os gwelwch yn dda.  Mae’r athrawon yn awyddus i gadw mewn cysylltiad â’r disgyblion sy’n eu dosbarth cofrestru yn ystod y cyfnod yma.  A wnewch chi annog eich plentyn i anfon e-bost at ei athro/athrawes cofrestru os gwelwch yn dda:

Clychau Gresfford – Mr Geraint Jones – [email protected]

Coed Ywen – Miss Rebecca Scott – [email protected]

San Silyn – Mr Iestyn Jones – [email protected]

 

Mae’r athrawon wedi paratoi gwaith ar gyfer y pythefnos nesaf.  Mae’r athrawon yn awyddus i’r disgyblion ddefnyddio HWB i weithio’n electronig, os yn bosib, a rhannu’r gwaith â’r athro / athrawes pwnc.  Os am gymorth gyda’r gwaith, cysylltwch â’r athro / athrawes pwnc.

Cymraeg, Codio ac Addysg Gorfforol – Mr Iestyn Jones – [email protected]

Cymraeg, Codio ac Addysg Gorfforol – Welsh, Coding and P.E.

Saesneg a Gweithgareddau Creadigol – Miss Rebecca Scott – [email protected]

English & Creative – Saesneg a Chreadigol

Mathemateg – Mr Geraint Jones – [email protected]

Mae gweithgaredd dyddiol wedi ei baratoi.  Beth am sganio’r gwaith wedi’i gwblhau neu anfon llun?

Wythnos 1 – Tebygolrwydd

1. Tebygolrwydd – Probability

Wythnos 2 – Geometreg

2. Geometreg Symudiad – Geometry Movement

Gwyddoniaeth – Mrs Angharad Parkes – [email protected]

Gwyddoniaeth – Science

 

The teachers will be using e-mails to share work and communicate.  If your child is having difficulty signing in to his / her HWB account, please contact the school or e-mail [email protected].  The teachers are eager to stay in touch with the children in their registration class during this period.  Could you please encourage your child to send his/her registration teacher an e-mail:

Clychau Gresfford – Mr Geraint Jones – [email protected]

Coed Ywen – Miss Rebecca Scott – [email protected]

San Silyn – Mr Iestyn Jones – [email protected]

 

The teachers have prepared work for the next fortnight.  The teachers are eager for the pupils to use HWB to work electronically, if possible, and to share the work with the subject teacher.  For help with the work, please contact the subject teacher. 

Welsh, Coding & P.E. – Mr Iestyn Jones – [email protected]

Cymraeg, Codio ac Addysg Gorfforol – Welsh, Coding and P.E.

English and Creative Activities – Miss Rebecca Scott – [email protected]

English & Creative – Saesneg a Chreadigol

Maths – Mr Geraint Jones – [email protected]

A daily activity has been prepared.  Why not scan the completed work or send a photo?

Week 1 – Probability

1. Tebygolrwydd – Probability

Week 2 – Geometry

2. Geometreg Symudiad – Geometry Movement

Science – Mrs Angharad Parkes – [email protected]

Gwyddoniaeth – Science