Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Dydd Sadwrn diwethaf (Mawrth 23ain), bu nifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Ysgol Bro Alun. Cafwyd diwrnod llwyddianus a rhaid canmol pawb fu’n cystadlu am eu hymdrechion a’u ymddygiad ar y diwrnod. Diolch yn fawr i’r staff / rhieni am eu gwaith yn paratoi’r plant ac i bawb a ddaeth i wylio a chefnogi ar y diwrnod. Llongyfarchiadau arbennig i’r canlynol am ddod yn gyntaf, ail neu drydydd yn eu cystadlaethau – bydd pawb ddaeth yn gyntaf ac ail yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Rhanbarth yn Fflint ar Ebrill 6ed:

On Saturday (March 23rd), a number of the school’s pupils competed in the Urdd Eisteddfod at Ysgol Bro Alun. It was a successful day and all the pupils are to be congratulated for their efforts and their behaviour on the day. Thank you to all the staff / parents for their work preparing the children and to everyone that came to support on the day.  Congratulations to the below for coming first, second or third in their competitions – everyone that came first or second will go forward to compete in the County Eisteddfod in Flint on April 6th:

Unawd Offerynau Taro / Percussion Solo: 1af – Deian Patterson-Jones

Ymgom / Dialogue: 2il – Parti Ella; 3ydd – Parti Tomos

Llefaru Bl 2 ac Iau / Recitation Year 2 and Younger: 1af – Efa Jones

Cor Ysgolion Mawr / Large Schools Choir: 1af – Ysgol Plas Coch

Deuawd / Duet: 3ydd – Ffion Williams a Gethin Williams

Unawd Piano / Piano Solo: 1af – Gethin Williams

Alaw Werin / Folk Song: 1af – Elin Williams; 2il – Gethin Williams

Llefaru Bl 3 a 4 / Yr 3 and 4 Recitation: 1af – Gwen Nefydd Roberts

Unawd Bl 2 ac Iau / Solo Year 2 and Younger:  2il – Efa Jones

Parti Unsain / Unison Party:  2il – Parti Carys; 3ydd – Parti Arwen

Unawd Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 Solo: 1af – Gethin Williams

Llefaru Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 Recitation: 1af – Ffion Williams; 2il – Elin Williams; 3ydd – Bes Williams

Hefyd, llongyfarchiadau i Mai Arkle (Bl 2) am ddod yn 1af am Waith Creadigol 2D ac Elan Parry (Bl 1) am ddod yn 3ydd am Waith Creadigol 2D yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd. Daeth Elan yn drydydd yn y gystadleuaeth rhanbarth hefyd.

Also, congratulations to Mai Arkle (Bl 2) for coming 1st for 2D Creative Work and Elan Parry (Yr 1) for coming 3rd for 2D Creative Work in the Urdd Art and Crafts competitions. Elan came third in the County competition as well.