Dyddiadau newydd HMS / New training day dates

Gan i’r ysgol orfod newid Ionawr y 6ed a’r 7ed eleni o fod yn ddiwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i fod yn ddiwrnodau paratoi, mae dau ddyddiad newydd wedi cael eu gosod ar gyfer dyddiau HMS, sef dydd Llun, Mai 16eg a dydd Gwener, Mehefin 24ain. Bydd yr ysgol ar gau i’r disgyblion ar y ddau ddyddiad yma.

Isod, mae rhestr gyflawn o ddyddiadau rhwng nawr a diwedd y flwyddyn addysgol pan na fydd yr ysgol ar agor (y tu allan i wyliau ysgol):

 

As we had to change the two training days on January 6th and 7th to being preparation days, two new dates have been set as replacement training days – Monday, May 16th and Friday, June 24th. The school will be closed for the pupils on these two days. 

Below is a full list of dates between now and the end of the educational year when the school will be closed (outside of the school holidays):

Chwefror 28ain / February 28th – Ysgol ar gau – diwrnod jiwbili / School closed – jubilee day

Ebrill 25ain / April 25th – Ysgol ar gau – HMS / School closed – training day

Mai 2il / May 2nd – Ysgol ar gau – Gwyl Banc / School closed – Bank Holiday

Mai 16eg / May 16th – Ysgol ar gau – HMS / School closed – training day

Mehefin 24ain / June 24th – Ysgol ar gau – HMS / School closed – training day

Gorffennaf 20fed / July 20th – Ysgol ar gau – HMS / School closed – training day