Cysylltu a’r ysgol am Covid-19 / Contacting the school regarding Covid-19

Cofiwch ei bod yn bwysig i rieni a gwarchodwyr adael i’r ysgol wybod:

  • os oes unrhyw ddisgybl yn arddangos symptomau Covid-19, gan gynnwys pryd ddechreuodd y symptomau
  • os oes unrhyw ddisgybl yn cael prawf
  • os oes unrhyw aelod o’r teulu sy’n byw yn yr un ty yn arddangos symptomau ac yn cael prawf
  • canlyniad unrhyw brawf pan ddaw yn ol

Hefyd, os oes disgybl neu aelod o’r teulu yn arddangos symptomau ac yn gorfod cael prawf, dylid cadw’r disgybl ac unrhyw frawd / chwaer i ffwrdd o’r ysgol (fel rhan o’r gofynion cenedlaethol i hunan ynysu) hyd nes daw canlyniad y prawf yn ol.

 

Please remember that it’s important for parents and carers to contact the school if:

  • any pupil is displaying symptoms of Covid-19, noting when the symptoms started 
  • if any pupil is having to take a test 
  • if anyone within the household is displaying symptoms and taking a test
  • the result of any test when it comes back

Also, if there is any pupil or household member displaying symptoms and having to take a test, the pupil and any siblings should not attend school (as part of the national requirements to self isolate) until any test result comes back. 

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad / Thank you for your cooperation