Cwricwlwm newydd / New Curriculum

Mae’n bosib eich bod wedi darllen neu glywed yn y cyfryngau fod newidiadau mawr ar y gweill ym myd addysg yng Nghymru, yn benodol yn ymwneud efo Cwricwlwm newydd, sydd yn y broses o gael ei lunio ac a fydd yn dod yn weithredol o Fedi 2022. Mae ysgolion, gan gynnwys Plas Coch, yn barod yn arbrofi efo gwahanol agweddau o beth fydd yn y Cwricwlwm er mwyn paratoi ar gyfer Medi 2022. Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen ar ei safle gwe sy’n rhoi ychydig o wybodaeth i rieni a gofalwyr am y newidiadau – mae linc i’r dudalen isod. Mae croeso i chi gysylltu efo’r ysgol os am fwy o wybodaeth.

It’s quite possible that you have recently seen in the media that there are big changes imminent in education in Wales. In particular, there will be a new Curriculum for schools. It is in the process of being put together at the moment and will become statutory from September 2022. Schools, including Plas Coch  are already experimenting with some elements that will be in the new Curriculum in preparation for September 2022. The Welsh Government have a page on their website that gives parents and carers some information on the changes – there is a link to the web page below. You’re welcome to contact the school if you require more information.

https://beta.llyw.cymru/mae-addysg-yn-newid

https://beta.gov.wales/education-changing?_ga=2.269149622.69830400.1549994157-1809959023.1466523577