Cost clwb brecwast / Breakfast club cost

Isod, mae llythyr gan CBSW yn egluro cynnydd yng nghost rhan daladwy y clwb brecwast (8:05am i 8:25am) o £2 i £3 y diwrnod a 50c i £1 i’r rhai sydd yn gymwys i ginio am ddim / grant gwisg ysgol o Ebrill 1af ymlaen. A wnewch chi’n siwr eich bod yn talu’r swm cywir drwy ParentPay os yw’ch plentyn y dod i’r clwb cyn 8:25am.

Below is a letter from WCBC informing parents of an increase in the cost for children attending the payable part of the breakfast club (8:05am – 8:25am) from £2 to £3 per day and from 50p to £1 per day for those that qualify for free school meals / uniform grant from April 1st. If your child arrives at the club between before 8:25am, please ensure that you have paid the correct amount through ParentPay beforehand. 

Newidiadau i gost clwb brecwast / Changes to breakfast club charges