Ail agor yr ysgol yfory / Reopening the school tomorrow

Ar ôl cyfnod o glirio o amgylch yr ysgol bore ma, y bwriad yw ail agor i’r disgyblion bore fory. Gofynwn i chi gymryd sylw o’r canlynol os gwelwch yn dda:
Mae llwybrau yr ysgol wedi eu clirio a’u graeanu, cadwch atynt a chymryd gofal.
Plant Clwb Brecwast i ddefnyddio’r brif fynedfa fel arfer.
Meithrin a Derbyn i gyd i fynd i mewn drwy brif fynedfa’r Meithrin. Does dim angen mynd rownd at ddrysau dosbarthiadau Bers a Clywedog.
Bl 1 a 2 i ddefnyddio’r brif fynedfa.
Bl 3, 4, 5( Dylan Jones) a 6 i ddefnyddio drws yr estyniad newydd.
Bl 5 (Iestyn Jones) i fynd i’r caban fel arfer.
Byddwn yn penderfynu yn ystod y dydd a fydd hi’n ddigon diogel i’r plant fynd allan i chwarae – os byddant yn cael, bydd angen wellingtons neu esgidiau addas ar gyfer eira arnynt.
Bydd y cyngherddau Nadolig yn mynd ymlaen fel sydd wedi eu trefnu wythnos yma. Byddwn yn gosod dyddiad newydd i un 5 a 6 unwaith y cawn drafod efo’r eglwys.
Bydd taith addysgol Blwyddyn 5 i Jodrell Bank yn mynd yn ei blaen fel y trefnwyd yfory.
Ni fydd ymarfer cor ar ol ysgol.
Clwb ar ol ysgol ymlaen fel arfer.
Os bydd unrhyw newid i’r trefniadau uchod, fe ddiweddarwn yr app a Facebook yr ysgol. Cymrwch ofal!! 🎿

Following a period of clearing at the school this morning, we intend to reopen for the pupils tomorrow morning. Please take note of the following:
Paths around the school have been cleared and gritted, please keep to them and take care.

Breakfast Club children to use the main entrance as usual.
Nursery and Reception children are all to use the main Nursery entrance, there’s no need for Bers and Clywedog children to walk around to the classroom’s patio doors.
Year 1 and 2 to use the main entrance.
Years 3, 4, 5 (Dylan Jones) and 6 to use the door at the end of the new extension.

Year 5 (Iestyn Jones) to use the cabin as usual.
We will decide during the day tomorrow whether it is safe enough for the children to go out to play, if it is, they will need wellingtons or suitable boots for snow.
The Christmas concerts will go ahead as planned this week, The Year 5 and 6 concert will be rearranged as soon as we’ve had the opportunity to talk with the church staff.
Year 5’s educational visit to Jodrell Bank will go ahead as planned tomorrow.
There will be no choir practise after school.
After school club on as usual.

If there are any changes to the above, we will update through the school app and Facebook page. Take care!! 🎿