Ymgynghoriad newidiadau i’r flwyddyn ysgol / Consultation on changes to the school year

Mae Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi agor ymgynghoriad yn ceisio barn ar y flwyddyn ysgol.  Mae LlC yn ceisio’ch barn ar gynigion i ddiwygio dyddiadau’r tymhorau ysgol fel bod y tymhorau’n fwy cyfartal o ran hyd, gyda’r gwyliau wedi’u dosbarthu’n fwy cyson, ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Mae’r ymgynghoriad: https://www.llyw.cymru/strwythur-y-flwyddyn-ysgol ar agor tan 12 Chwefror 2024. Hoffai LlC ddenu amrywiaeth eang o ymatebion, gan gynnwys oddi wrth rieni a gwarchodwyr.

 

Jeremy Miles MS, Minister for Education and Welsh Language has opened a consultation seeking views on the school year. WG are seeking your views on proposals to amend school term dates so that terms are more equal in length, with more evenly distributed breaks, for maintained schools in Wales.

The consultation: https://www.gov.wales/structure-school-year will be open until 12 February 2024. WG would like to attract a wide range of responses, including from parents and carers.

Diolch yn fawr