Dwr yfed / Drinking Water

Cofiwch os gwelwch yn dda (er mwyn dilyn rheoliadau statudol Llywodraeth Cymru ar fwyta’n iach mewn ysgolion) mai dim ond dwr (llonydd neu pefriog) neu laeth (Cyfnod Sylfaen) y dylai’r digyblion fod yn yfed yn ystod y dydd yn yr ysgol, a nid unrhyw ddiod blas / ‘squash’ ayyb. Dim ond dwr ddylent fod yn dod o adref yn eu poteli.

Hefyd, mae dwr yn cael ei roi fel rhan o ginio ysgol, felly nid oes angen i’r rheiny sy’n cael cinio ysgol i fynd a’u poteli i’r neuadd amser cinio.

Please remember (in accordance with the Welsh Government’s Healthy Eating in Schools statutory guidance) that it’s only water (still or carbonated) or milk (Foundation Phase) that the pupils should be drinking during the day and not any flavoured drinks / squash etc. It’s water that they should be bringing in from home in their bottles.

Also, water is given as part of school lunch, therefore pupils taking school lunch don’t need to bring their bottles into the hall at lunch time.