Clwb ar ol Ysgol – newidiadau / After School Club – changes

O ddydd  Llun, Mai 10fed ymlaen, bydd yna newid yn strwythur a chost defnyddio’r Clwb Ar Ôl Ysgol. Er mwyn symleiddio’r broses o bwcio a thalu, bydd un sesiwn ac un pris yn unig.  Bydd y strwythur a’r prisiau newydd fel a ganlyn:

3:30pm – 5:25pm        £7.00

Casglu ar ôl  5:25  –  £3.00 am bob 15 munud yn hwyr

Dyma’r cynnydd cyntaf yn y prisiau ers Ebrill 2018 ac mae’n ofynnol i ni wneud hyn o ganlyniad i gynnydd yng nghostau staffio’r clwb yn ddiweddar. Mae’r prisiau yn dal i fod yn gystadleuol o’u cymharu efo meithrinfeydd preifat a chlybiau mewn ysgolion eraill.

OS YDYCH ANGEN I’CH PLENTYN FYNYCHU’R CLWB AR ÔL YSGOL, MAE’N RHAID I CHI BWCIO A THALU AMDANO DRWY PARENTPAY CYN 12:00PM AR Y DIWRNOD.

  From Monday, May 10th, there will be a change in the structure and cost of using the After School Club. In order to make the booking and paying process easier, there will only be one session and cost. The new structure and cost will be as follows: 

             3:30pm – 5:25pm        £7.00

Collecting after 5:25 – an extra £3.00 per 15 minutes late

 This is the first time the prices have increased since April 2018 and is being done due to an increase in the club’s staffing costs. They are still very competitive compared to private nurseries and After School Clubs in other schools. 

 IF YOU NEED YOUR CHILD TO ATTEND AFTER SCHOOL CLUB, YOU MUST BOOK AND PAY FOR IT USING PARENTPAY BEFORE 12:00PM ON THE DAY.