Rhieni a gwarchodwyr Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Parents and Carers

I sylw rhieni a gwarchodwyr disgyblion Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2 / FAO Nursery, Reception, Year 1 and 2 parents and carers

Mae ebost wedi ei yrru at rieni a gwarchodwyr Y Cyfnod Sylfaen efo manylion cychwynol am ddychwelyd i ddysgu wyneb i wyneb. Os nad ydech wedi ei dderbyn, gwiriwch eich blwch sothach; os nad yw yno gyrrwch ebost i [email protected].

An email for Foundation Phase parents with some initial information regarding a return to face to face learning has been sent tonight. If you haven’t received it, please check your junk folder; if it isn’t there, please send an email to [email protected]