Aelodaeth yr Urdd / Urdd Membership

Mae hi’n amser i’r rheini sy’n dymuno i ymaelodi gyda’r Urdd unwaith eto.

Gyda phethau yn mynd yn ôl i’r drefn arferol, rydym yn falch fod yna fwy o weithgareddau’r Urdd yn cael eu cynnal eleni.

Os yw eich plentyn yn dymuno ymaelodi, pris aelodaeth eleni (2022/23) ydy :

· Aeloadaeth unigol – £10.00

· £1 yn unig i’r rheiny sy’n derbyn cefnogaeth drwy gynllun prydau ysgol am ddim, grant cynllun gwisg Ysgol neu lwfans cynhaliaeth addysg

· £25 i deulu o 3 neu fwy.

Er mwyn ymaelodi’r disgyblion, eto eleni rydym yn gofyn i chi ymaelodi eich plentyn ar-lein –

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

gan greu cyfri a phroffil o fewn Y Porth. Ar ôl creu cyfri, bydd modd i chi fwrw ati gydag aelodaeth yr Urdd, a gellir dychwelyd i’r Porth ar unrhyw adeg i wirio neu newid manylion. Os oes gennych gyfrif ers llynedd, bydd modd mewngofnodi ac ymaelodi drwy’r cyfrif hwnnw.

Bydd bathodyn am ddim i bawb fydd yn ymaelodi a cherdyn gyda’r rhif aelodaeth (cadwch y rhif yn ddiogel).

Ni fydd y plant yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau fel yr isod os nad ydynt yn aelodau:-

1. Eisteddfod -cystadlaethau llwyfan, gwaith celf a chrefft a llenyddol, cogurdd.

2.Adran Iau – Cystadlu mewn gwahanol chwaraeon yr Urdd  -pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, athletau, nofio a.y.y.b

 

It’s time for those that would like to join the ‘Urdd’ to do so once again.

With things returning to normal, we are pleased to announce that there will be more Urdd activities held this year.

If your child wishes to join, this year’s membership price (2022/23) is:

• Individual membership – £ 10.00

• Only £1 for those eligible for free school meals support, school uniform grant, or Education Maintenance grant scheme.

• £ 25 for a family of 3 or more.

To join the Urdd, once again this year we ask that you do this online at:

https://www.urdd.cymru/en/join/

by creating an account and profile within ‘Y Porth’. You will then be able to proceed with membership for 2022-23 and will be able to return to ‘Y Porth’ at any time to check or update your details. If you have an account from last year, you will be able to log in and join through your account.

There will be a free badge for everyone who joins and a card with the membership number (keep the number safe).

The children will not be allowed to participate in activities such as the following if they are not members: –

1. Eisteddfod – stage competitions, art and craft and literary work, Cogurdd.

2. Juniors – Compete in various sports – football, netball, rugby, athletics, swimming etc.