Ymaelodi efo’r Urdd / Urdd Membership

Mae hi’n amser i’r rheini sy’n dymuno ymaelodi gyda’r Urdd i wneud unwaith eto.

Os hoffech i’ch plentyn fod yn aelod o’r Urdd pris aelodaeth eleni (2023/24) yw:

· Aeloadaeth unigol – £10.00

· £1 yn unig i’r rheiny sy’n derbyn cefnogaeth drwy gynllun prydau ysgol am ddim, grant cynllun gwisg Ysgol neu lwfans cynhaliaeth addysg

· £25 i deulu o 3 neu fwy.

Er mwyn ymaelodi’r disgyblion, eto eleni rydym yn gofyn i chi ymaelodi eich plentyn ar-lein –

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

gan greu cyfrif a phroffil o fewn Y Porth. Ar ôl creu cyfrif, bydd modd i chi fwrw ati gydag aelodaeth yr Urdd, a gellir dychwelyd i’r Porth ar unrhyw adeg i wirio neu newid manylion. Os oes gennych gyfrif ers llynedd, bydd modd mewngofnodi ac ail ymaelodi drwy’r cyfrif hwnnw.

Bydd bathodyn am ddim i bawb fydd yn ymaelodi a cherdyn gyda’r rhif aelodaeth (cadwch y rhif yn ddiogel).

Bydd angen bod yn aelod er mwyn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel yr isod:

1. Eisteddfod -cystadlaethau llwyfan, gwaith celf a chrefft a llenyddol, CogUrdd.

2. Adran Iau – Cystadlu mewn gwahanol chwaraeon yr Urdd  -pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi a.y.y.b

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol am yr Urdd ar gael drwy https://www.urdd.cymru/cy/

 

It’s time for those that would like to join the ‘Urdd’ to do so once again.

If you’d like for your child to join, this year’s membership price (2023/24) is:

• Individual membership – £ 10.00

• £1 for those eligible for free school meals support, school uniform grant, or Education Maintenance grant scheme.

• £ 25 for a family of 3 or more.

To join the Urdd, once again this year we ask that you do this online at:

https://www.urdd.cymru/en/join/

by creating an account and profile within ‘Y Porth’. You will then be able to proceed with membership for 2023-24 and will be able to return to ‘Y Porth’ at any time to check or update your details. If you have an account from last year, you will be able to log in and rejoin your child through your account.

There will be a free badge for everyone who joins and a card with the membership number (keep the number safe).

Children will need to be members to be able to participate in activities such as the following:

1. Eisteddfod – stage competitions, art and craft and literary work, Cogurdd.

2. Juniors – Compete in various Urdd sports competitions – football, netball, rugby etc

General information about the Urdd can be found at https://www.urdd.cymru/en/