At sylw / For attention of Clochdy San Silyn

Mi fydd plant dosbarth Clochdy San Silyn yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway bob prynhawn dydd Iau yr hanner tymor yma yn cychwyn Dydd Iau, Medi 14eg. Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £3.00 yr wythnos (£21.00 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan ac am fws. Yn anffodus, rydym wedi gorfod codi’r pris am y tro cyntaf mewn dros 10 mlynedd gan fod costau bws a’r gwersi wedi cynyddu gymaint yn ddiweddar! A wnewch chi dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar ddydd Iau.

The children in Clochdy San Silyn class will be having gymnastic lessons at Queensway on a Thursday afternoon during this half term, beginning Thursday, September 14th. We would appreciate a contribution of £3.00 per week (£21.00 for the half term) to help with the cost the school have to pay the centre and for a bus. Unfortunately, we have had to increase the price for the first time in over 10 years as the cost of transport and the lessons have increased substantially recently! Payment to be made through ParentPay please.

Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and their school sweatshirt to come to school on a Thursday.