Sinema/Cinema – Adran Iau/Juniors

Sinema / Cinema

Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 / Year 3, 4, 5 & 6

Fel rhan o weithgareddau’r Nadolig rydym wedi trefnu bod y plant yn cael cyfle i fynd i’r sinema yn Nôl yr Eryrod ar ddydd Mercher, Rhagfyr 20fed i wylio’r ffilm ‘Wonka’.

Y gost am weld y ffilm yw £5.00. Ni fydd cyfraniad gwirfoddol yn berthnasol – rhaid talu os am fynychu. Bydd yr ysgol yn talu am gost y bws fel ffordd o ddiolch i chi am eich cefnogaeth dros y flwyddyn.

Gall y plant ddod ag un paced bach o fferins/byrbryd a diod (dim diod byrlymog).

Talwch drwy ParentPay erbyn y 4ydd o Ragfyr os gwelwch yn dda.

As part of our Christmas activities we have arranged for the children to visit the cinema at Eagles Meadow on Wednesday, December 20th to watch the film ‘Wonka’.

The cost of the visit is £5.00. Voluntary contribution is not applicable to this activity – so payment is required if you wish your child to go. The school will pay the cost of the buses as a thank you for your support over the year.

The children may bring one small packet of sweets/snack and a drink (no fizzy drinks).

Please pay through ParentPay by the 4th of December.

Diolch yn fawr / Thank you