CLWYD, DYFRDWY, GWENFRO

Rydym yn gobeithio cynnal ein mabolgampau ar brynhawn Ddydd Llun y 12fed o Orffennaf.  Gofynnwn yn garedig ichwi anfon eich plentyn i’r ysgol yn ei dillad/ddillad ymarfer corff.  Hefyd, buasem yn gwerthfawrogi pe baech yn anfon unrhyw lyfrau darllen sy’n eiddo i’r ysgol cyn gynted ag y bo modd os gwelwch yn dda.

We are hoping to hold an afternoon of sports activities on Monday the 12th of July.  Please send your child into school wearing their P.E. clothes.  We would also appreciate it if you could return any reading books that belong to the school as soon as possible please.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth / Thank you for your support

Staff Blynyddoedd 1 a 2 / Year 1 and 2 staff