Ysgolion cynradd yn ystod cyfnod atal y coronafeirws / Primary schools during the coronavirus circuit break

I gadarnhau, bydd Ysgol Plas Coch yn ailagor ar Dachwedd 2il yn dilyn y gwyliau hanner tymor.  Er nad yw’r cyfnod atal yn dod i ben tan Tachwedd 9fed, bydd ysgolion cynradd yn aros ar agor heblaw yn ystod y gwyliau hanner tymor arferol.

To confirm, Ysgol Plas Coch will reopen on November 2nd following the half term holidays.  Although the circuit break will run until November 9th, primary schools will remain open other than during usual half term holidays.