Xplore!

Mae Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! (Techniquest Glyndwr gynt) wedi cysylltu â’r ysgol yn gofyn am help.  Mae’r ganolfan yn awyddus i dynnu sylw at waith canolfannau gwyddoniaeth fel rhan o ymgyrch genedlaethol o’r enw #ScienceCentresForOurFuture. Hoffai’r ganolfan newydd fideos a dyfyniadau gan blant sydd:

(1) wedi bod i Techniquest Glyndwr ar ymweliad addysgol. A wnaethant fwynhau’r ymweliad? A allant gofio’r gweithgareddau?

(2) wedi ymweld gyda’r teulu. A gawsant amser da?

(3) wedi eu cyffroi gyda’r enw newydd, Xplore !, a’r ganolfan newydd sy’n agor yng nghanol y dref.

(4) wedi mwynhau cynnal arbrawf gwyddoniaeth o flog y ganolfan: https://bit.ly/2WiQQlc

Hoffai Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! gymysgedd o fideos Cymraeg a Saesneg sy’n ymdrin ag unrhyw un o’r pedwar pwynt uchod. Bydd y fideos yn cael eu defnyddio gan Xplore! yn allanol ar gyfryngau cymdeithasol; trwy anfon fideo, rydych chi’n rhoi caniatâd i Xplore! i’w ddefnyddio ar gyfryngau cymdeithasol.

Anfonwch eich fideos i [email protected] os gwelwch yn dda.

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Xplore! Science Discovery Centre (previously Techniquest Glyndwr) has contacted the school asking for help.  The centre is eager to highlight the work of science centres as part of a national campaign called #ScienceCentresForOurFuture.  The new centre would like videos and quotes from children who:

(1) have been to Techniquest Glyndwr on an educational visit.  Did they enjoy the visit?  Can they remember some activities?

(2) have visited on a family day out.  Did they have a good time?

(3) are excited by the new name, Xplore!, and the new centre opening in the town centre.

(4) have enjoyed doing a science experiment from the centre’s blog: https://bit.ly/2WiQQlc

Xplore! Science Discovery Centre would like a mix of Welsh and English videos covering any of the four points above.  The videos will be used by Xplore! externally on social media; by sending a video, you give Xplore! permission to to use it on social media platforms.

Please send your videos to [email protected]

Thank you for your support.