Neges gan ein Cyngor Ysgol: Siwmperi Nadolig / A message from our School Council: Christmas Jumpers

Mae croseo i bawb wisgo siwmper Nadolig yn ogystal â’u dillad eu hunain i’r ysgol dydd Iau nesaf, Rhagfyr 10fed.  Dyma’r diwrnod mae staff y gegin yn gweini cinio Nadolig.  Gall plant y Feithrin wisgo siwmper Nadolig hefyd, er nad ydynt yn cael cinio yn yr ysgol.  Ar ran holl blant yr ysgol, hoffem ddiolch yn fawr iawn i staff y gegin am eu gwaith caled trwy gydol y flwyddyn.

Fel arfer rydym yn casglu cannoedd o bunnoedd i elusennau trwy werthu tocynnau i gyngherddau Nadolig.  Gan nad oes cyngherddau eleni, ni fydd hyn yn bosib.  Fel Cyngor, rydym eisiau cefnogi ein cymuned leol dros gyfnod y Nadolig.  Rydym wedi penderfynu codi arian i brynu adnoddau celf a chrefft i Ward Plant Ysbyty Maelor Wrecsam.  Os hoffech gyfrannu, mae posib dod ag arian i’r ysgol ar Ragfyr 10fed neu roi ar ein tudalen GoFundMe: gf.me/u/za83zi

Diolch yn fawr iawn,

Cyngor Ysgol Plas Coch

 

Everyone is welcome to wear a Christmas jumper as well as their own clothes to school next Thursday, December 10th.  This is the day kitchen staff are serving Christmas dinner.  Nursery children can also wear a Christmas jumper, even though they do not have lunch at school.  On behalf of all the children at school, we would like to thank the kitchen staff for all their hard work throughout the year.

We usually raise hundreds of pounds for charities by selling tickets to our Christmas concerts.  Due to no concerts this year, this will not be possible.  As a Council, we want to support our local community over the Christmas period.  We’ve decided to raise money to buy arts and crafts resources for the Children’s Ward at Wrexham Maelor Hospital.  If you would like to donate, you can bring money into school on December 10th or give on our GoFundMe page: gf.me/u/za83zi

Thank you very much,

The School Council