Hyfforddiant Beicio (Blwyddyn 6) / Cycle Training (Year 6)

Os yw eich plentyn wedi cofrestru ar gyfer yr hyfforddiant beicio, bydd angen i’ch plentyn ddod â beic a helmed i’r ysgol yfory, Mai 17eg ar gyfer Lefel 1.  Os ydy’ch plentyn yn cael ei dd/dewis ar gyfer Lefel 2, bydd angen beic a helmed am weddill yr wythnos.  Mae croeso i’ch plentyn gadw ei f/beic a helmed yn yr ysgol.

Bydd angen i’ch plentyn wisgo dillad ac esgidiau addas.

If your child is registered for the cycle training, he/she will need to bring a bike and helmet to school tomorrow, May 17th for Level 1.  If your child is chosen to continue to Level 2, he/she will need a bike and helmet for the rest of the week.  Your child is welcome to keep his/her bike and helmet at school.

Your child will need to wear suitable clothing and footwear.