Gwneud cais am le yn y dosbarth Derbyn / Applying for a place in the Reception class

Pwysig – i sylw rhieni a gwarchodwyr dosbarth Meithrin / Important – FAO Nursery class parents and carers

Mae’r amser wedi dod i rieni a gwarchodwyr y dosbarth Meithrin wneud cais am le i’ch plentyn yn y dosbarth Derbyn ar gyfer mis Medi nesaf (2021).  Gellir gwneud cais drwy safle CBSW – gweler y ddolen isod. Nodwch os gwelwch yn dda mai’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 20fed. Nid yw bod yn nosbarth Meithrin yr ysgol yn gwarantu lle yn y dosbarth Derbyn. Cysylltwch a’r ysgol os am fwy o wybodaeth neu manylion.

The time has come for Nursery class parents and carers to make an application for a place for your child in the Reception class for next September (2021). You can make an application through WCBC’s website – see the link below. The closing date for applications is November 20th. Please note that being in the Nursery class doesn’t guarantee a place in the Reception class. Please contact the school if you need any more information or details. 

https://www.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol/derbyn-i-ddosbarthiadau-derbyn

https://www.wrexham.gov.uk/service/school-admissions/reception-admissions?_ga=2.140287984.273241166.1601928049-588829139.1601928049