Gwaith Mathemateg Bl. 5 a Bl. 6 / Yr. 5 & Yr. 6 Maths Work

Rwy’n gobeithio eich bod yn cadw’n saff ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd yma.

Byddaf yn parhau i baratoi gwaith Mathemateg i’r disgyblion gwblhau yn y cartref.  Yn hytrach na defnyddio gwefan yr ysgol i rannu gwaith, byddaf yn defnyddio Google Classroom.  Mae Google Classroom yn fy ngalluogi i rannu fideos, adnoddau a thaflenni gwaith â’r disgyblion ac mae modd i’r disgyblion gwblhau’r gwaith yn ddigidol, ni fydd angen argraffu’r gwaith.

Bydd angen i’r disgyblion ddefnyddio HWB i gael mynediad i Google Classroom.  Mae’r fideo isod yn dangos sut i gyrraedd a defnyddio Google Classroom.  Y côd i ymuno â’r dosbarth yw:

at5vhor

Os am gymorth, cysylltwch â mi trwy e-bost:

[email protected]

Diolch yn fawr a chymerwch ofal,

Geraint Jones.

 

I hope that you’re all well and staying safe.

I will continue to prepare Maths work for the pupils to complete at home.  Rather than using the school website to share work, I’ll be using Google Classroom.  Google Classroom allows me to share videos, resources and worksheets with the pupils and the pupils can complete the work digitally, there’ll be no need to print the work.

Pupils will need to use their HWB account to gain access to Google Classroom.  The videos below show how to reach and use Google Classroom.  The code to join the class is:

at5vhor

For assistance, please contact me by e-mail:

[email protected]

Thank you and take care,

Geraint Jones.