Gatiau Ysgol Di-fwg / Smoke Free School Gates

Yn ôl yn 2015, Wrecsam oedd yr Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i gyflwyno gatiau ysgol di-fwg.  Yn unol â Pholisi Di-fwg yr Awdurdod, mae ein Polisi Di-fwg yn nodi na chaniateir ysmygu mewn unrhyw ran o’r adeilad, y mynedfeydd neu’r tir ar unrhyw adeg, gan unrhyw berson waeth beth yw ei statws neu fusnes gyda’r ysgol.

Gofynnwn yn garedig i chi ein cefnogi yn yr ymgyrch hon a chadw ein gatiau ysgol yn ddi-fwg.  Diolch yn fawr.

Wrexham were the first Local Authority in Wales to introduce smoke free school gates back in 2015.  In accordance with the Authority’s Smoke Free Policy, our Smoke Free Policy states that no smoking is permitted in any part of the premises, entrances and grounds at any time, by any person irrespective of their status or business with the school.

We kindly ask you to support us and keep our school gates smoke free.  Thank you very much.