Cyfarfod CRhA / PTA Meeting

Cynhelir cyfarfod cyntaf y flwyddyn o Cymdeithas Rhieni Athrawon yr ysgol nos Fercher yma, Medi 19eg am 7:30pm yn nhafarn …

Mwy/MoreCyfarfod CRhA / PTA Meeting

Ffair Haf / Summer Fair

Diolch yn fawr iawn i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Plas Coch am drefnu Ffair Haf bendigedig nos Wener.  Mae’r criw bach o rieni’n gweithio’n ddiflino er mwyn codi arian i’r ysgol.  Roedd y trefniadau’n wych, yr adloniant yn hyfryd, y bwyd yn flasus a’r tywydd yn berffaith.

Mwy/MoreFfair Haf / Summer Fair

Tywydd poeth / Hot weather

 

Oherwydd rhagolygon y tywydd a’r addewid am dywydd poeth iawn am weddill yr wythnos, hoffwn eich hatgoffa fod hi’n hynod o bwysig fod gan eich plentyn botel ddŵr a chap/het haul yn yr ysgol. Rydym hefyd yn argymell bod y plant yn gwisgo eli haul i ddod i’r ysgol. Bydd digon o gyfle i’r plant ail-lenwi eu poteli dŵr a rhoi mwy o eli haul ymlaen yn ystod y dydd.

Mwy/MoreTywydd poeth / Hot weather

Cyfanswm Marathon Mai / May Marathon Total

Anhygoel – mae’r disgyblion wedi codi £4968.61 mewn arian noddi!  Diolch o galon i’r rhai sydd wedi dychwelyd y ffurflenni noddi a’r arian i’r ysgol.  Os oes gennych arian ychwanegol, gofynnwn yn garedig i chi anfon yr arian i’r ysgol erbyn dydd Llun, Mehefin 25ain, fel ein bod yn gallu cyhoeddi enillydd pob uned yn ein gwasanaeth ysgol gyfan fore Mawrth.  Rydym yn hynod o ddiolchgar am eich caredigrwydd a’ch cefnogaeth,

Mwy/MoreCyfanswm Marathon Mai / May Marathon Total