Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 3 a 4 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Glyndwr – Dydd Mawrth

Llywelyn – Dydd Mercher

We would like the children in Year 3 and 4 to come to school in their P.E. kit on the following days:-

Glyndwr – Tuesday

Llywelyn – Wednesday  

Ysgol Y Goedwig / Forest School

Gan fod yr hanner tymor yma yn un byr a prysur, ni fydd y plant yn mynd i ysgol y goedwig tan ar ôl y gwyliau hanner tymor (manylion i ddilyn)

As this half term is short and quite busy, the children will not be going to the forest school until after the half term holidays (details to follow)

Diolch / Thank you