Gwers Fyw 500 Words (BBC Radio 2) Live Lesson

Read more…Gwers Fyw 500 Words (BBC Radio 2) Live Lesson

Ein Polisi Presenoldeb Newydd / Our New Attendance Policy

Dyma lythyr am Bolisi Presenoldeb newydd yr ysgol.

Llythyr Polisi Presenoldeb – Ionawr 2018

Polisi Presenoldeb – Rhagfyr 2017

Ffurflen Ganiatad Gwyliau

Mae’r polisi a’r ffurflen ganiatad ar gael yn barhaol ar wefan yr ysgol.  Cliciwch yma.


This is a letter about the school’s Attendance Policy.  

Attendance Policy Letter – January 2018

Attendance Policy – December 2017

Holiday Permission Form

The policy and permission form is available at all times on the school’s website. Click here.

Derbyniadau Meithrin 2018 / Nursery 2018 Admissions

Mae’r amser wedi dod i wneud cais am le yn nosbarth Meithrin yr ysgol ar gyfer mis Medi nesaf. Y dyddiad cau yw Chwefror 23ain a gellir gwneud cais drwy wefan Cyngor Wrecsam (linc isod). Rhannwch y wybodaeth yma efo unrhyw un sydd â phlentyn fydd yn 3 cyn Medi ac am ei gyrru / yrru i Ysgol Plas Coch. Cysylltwch efo’r ysgol os am fwy o wybodaeth.

Tudalen Gwefan Derbyniadau Meithrin 2018 CBS Wrecsam

It’s time to make an application for a place in the school’s Nursery class next September. The closing date is February 23rd and applications can be made through Wrexham Council’s website (link below). Feel free to share this information with anyone who has a child that will be 3 before September and wishes to send him / her to Ysgol Plas Coch. Please contact the school if you need more information.

Wrexham CBC’s Nursery 2018 Admissions Web Page

Diwrnod di-wisg 22.12.17 / Non-uniform Day 22.12.17

Nodwch, os gwelwch yn dda, y bydd y diwrnod di-wisg nesaf yn cael ei gynnal Dydd Gwener, Rhagfyr 22ain (diwrnod olaf y tymor).  Fel arwydd o ddiolch y CRhA am eich cefnogaeth dros y misoedd diwethaf, ni fydd angen unrhyw gyfraniad am y diwrnod di-wisg yma.

Please note that that the next non-uniform day will be held on Friday, December 22nd (last day of term).  As an appreciation of your support for the PTA over the last few months, the non-uniform day will be free without the need for a contribution.

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth y CRhA

Merry Christmas and a Happy New Year from the PTA

‘Albi a Noa’ yn y Stiwt a’r trip i’r Odeon / ‘Albi a Noa’ at the Stiwt and the trip to the Odeon

Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 / Years 3, 4, 5 & 6

Os ydach yn awyddus i’ch plentyn fynd i weld y ffilm ‘Albi a Noa’ yn y Stiwt prynhawn ‘fory a/neu’r ffilm yn yr Odeon bore dydd Mercher, mae angen i chi sicrhau eich bod yn anfon yr arian cywir i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda (£3 ar gyfer ‘Albi a Noa’ a £4 ar gyfer yr Odeon).

If you’d like your child to watch the film ‘Albi a Noa’ at the Stiwt tomorrow afternoon and/or the film at the Odeon on Wednesday morning, would you please sent the correct amount in to school tomorrow (£3 for ‘Albi a Noa’ and £4 for the Odeon).

 

Cinio Nadolig Blasus / Tasty Christmas Lunch

Diolch yn fawr iawn i staff y gegin am ginio Nadolig blasus iawn heddiw. Roedd y plant a’r staff wedi mwynhau’r bwyd yn fawr ar ôl yr holl waith paratoi.

A huge thanks to the kitchen staff for a tasty Christmas lunch today. The children and staff thoroughly enjoyed the food after all the preparation work. 

 

Sêr y dyfodol / Stars of the future

Dros y deuddydd diwethaf mae’r Meithrin a’r Derbyn wedi bod yn perfformio eu cyngherddau Nadolig yn yr ysgol. Cafwyd dau berfformiad ardderchog er gwaethaf ymdrechion y tywydd i roi stop ar bopeth! Da iawn i’r plant a’r staff am eu hymdrechion a’u hymroddiad.

Over the last couple days, the Nursery and Reception classes have been performing their Christmas concert in the hall. We had two excellent performances despite the weather’s efforts to put a stop to it all! Well done to all the children and the staff for their efforts and devotion.

Wmffra’r Camel / Wmffra the Camel

Braf oedd cael clywed hanes Wmffra’r Camel gan ddisgyblion Blynyddoedd 1 a 2 am yr eil dro heno.  Perfformiadau gwych gan blant talentog.  Diolch i staff yr Uned am eu gwaith caled yn paratoi.

It was wonderful to hear the story of Wmffra the Camel from Years 1 and 2 pupils for the second time tonight.  Brilliant performances from talented children.  Thanks to the staff of the Unit for their work preparing for the concerts.

 

Cyngerdd Nadolig Bl. 5 a 6 / Years 5 & 6’s Christmas Concert

Rydym wedi llwyddo i aildrefnu y cyngerdd Nadolig yn Eglwys San Silyn ar ôl yr eira ar ddechrau’r wythnos. Bydd y cyngerdd rwan ar Ddydd Mawrth, 19/12/17 am 6:30pm. Os nad yw eich plentyn yn gallu dod i’r perfformiad, gadewch i’r ysgol wybod cyn gynteg â phosib os gwelwch yn dda.

We have managed to rearrange the Christmas concert at St. Giles’ Church following the snow at the beginning of the week. The concert will now be held on Tuesday, 19/12/17 at 6:30pm. If your child is unable to attend the performance, please inform the school as soon as possible.

 

Cinio Nadolig a Siwmperi Nadolig / Christmas Dinner and Christmas Jumpers

Gan fod hi’n ddiwrnod Cinio Nadolig Dydd Iau yma, mae croeso i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig; ni fyddwn yn gofyn am gyfraniad i wneud hyn.  Gall plant Dosbarth Meithrin wisgo siwmper Nadolig yn ogystal, er nad ydynt yn gallu cael cinio ysgol.

As it is Christmas Dinner day this Thursday, the children may come to school wearing a Christmas jumper; we are not asking for a contribution to do this.  The Nursery Class children may wear a Christmas jumper as well, although they’re not able to have a school dinner.

Noson hyfryd yn Eglwys San Silyn / A lovely evening at St. Giles’ Church

Da iawn i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 am berfformio cyngerdd Nadolig hyfryd yn Eglwys San Silyn heno – roeddent wedi gweithio’n hynod o galed i gael popeth yn barod er gwaethaf y tywydd dros y dyddiau diwethaf!  Diolch yn ogystal i’r staff am eu gwaith caled yn sicrhau fod pawb a phopeth yn barod.

Da iawn hefyd i ddisgyblion a staff y Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 am berfformio’n wych heddiw yn yr ysgol.  Mae’r Meithrin a Derbyn yn perfformio eto bore fory a Blynyddoedd 1 a 2 nos fory.  Pob hwyl i bawb.

Well done to Years 3 and 4 pupils for a lovely concert at St Giles’ Church tonight. They’ve worked hard recently to get everything ready, despite the weather disruption over the last few days!  Thanks to all the staff as well for their hard work making sure everything and everyone was ready. 

Well done also to the pupils and staff of the Nursery, Reception, Year 1 and Year 2 for performing brilliantly at school today. The Nursery and Reception are performing again tomorrow morning and Years 1 and 2 tomorrow evening. All the best to everyone. 

Ymweliad addysgol Blwyddyn 5 â Jodrell Bank / Year 5’s educational visit to Jodrell Bank

Nodyn i atgoffa rhieni Bl 5 am drefniadau trip yfory:
Mae angen i’r plant fod yn yr ysgol erbyn 8:20am gan fod y bws yn gadael am 8:30am. Bydd angen pecyn bwyd ar bawb ar gyfer cinio a dillad cynnes. Bydd y bws nol yn yr ysgol erbyn 3:45pm.

A reminder for Year 5 parents about tomorrow’s trip arrangements:
The children need to be in school by 8:20am as the bus leaves at 8:30am. They will need a packed lunch and warm clothes. The bus will return to school by 3:45pm.

Ail agor yr ysgol yfory / Reopening the school tomorrow

Ar ôl cyfnod o glirio o amgylch yr ysgol bore ma, y bwriad yw ail agor i’r disgyblion bore fory. Gofynwn i chi gymryd sylw o’r canlynol os gwelwch yn dda:
Mae llwybrau yr ysgol wedi eu clirio a’u graeanu, cadwch atynt a chymryd gofal.
Plant Clwb Brecwast i ddefnyddio’r brif fynedfa fel arfer.
Meithrin a Derbyn i gyd i fynd i mewn drwy brif fynedfa’r Meithrin. Does dim angen mynd rownd at ddrysau dosbarthiadau Bers a Clywedog.
Bl 1 a 2 i ddefnyddio’r brif fynedfa.
Bl 3, 4, 5( Dylan Jones) a 6 i ddefnyddio drws yr estyniad newydd.
Bl 5 (Iestyn Jones) i fynd i’r caban fel arfer.
Byddwn yn penderfynu yn ystod y dydd a fydd hi’n ddigon diogel i’r plant fynd allan i chwarae – os byddant yn cael, bydd angen wellingtons neu esgidiau addas ar gyfer eira arnynt.
Bydd y cyngherddau Nadolig yn mynd ymlaen fel sydd wedi eu trefnu wythnos yma. Byddwn yn gosod dyddiad newydd i un 5 a 6 unwaith y cawn drafod efo’r eglwys.
Bydd taith addysgol Blwyddyn 5 i Jodrell Bank yn mynd yn ei blaen fel y trefnwyd yfory.
Ni fydd ymarfer cor ar ol ysgol.
Clwb ar ol ysgol ymlaen fel arfer.
Os bydd unrhyw newid i’r trefniadau uchod, fe ddiweddarwn yr app a Facebook yr ysgol. Cymrwch ofal!! 🎿

Following a period of clearing at the school this morning, we intend to reopen for the pupils tomorrow morning. Please take note of the following:
Paths around the school have been cleared and gritted, please keep to them and take care.

Breakfast Club children to use the main entrance as usual.
Nursery and Reception children are all to use the main Nursery entrance, there’s no need for Bers and Clywedog children to walk around to the classroom’s patio doors.
Year 1 and 2 to use the main entrance.
Years 3, 4, 5 (Dylan Jones) and 6 to use the door at the end of the new extension.

Year 5 (Iestyn Jones) to use the cabin as usual.
We will decide during the day tomorrow whether it is safe enough for the children to go out to play, if it is, they will need wellingtons or suitable boots for snow.
The Christmas concerts will go ahead as planned this week, The Year 5 and 6 concert will be rearranged as soon as we’ve had the opportunity to talk with the church staff.
Year 5’s educational visit to Jodrell Bank will go ahead as planned tomorrow.
There will be no choir practise after school.
After school club on as usual.

If there are any changes to the above, we will update through the school app and Facebook page. Take care!! 🎿

Yr ysgol ar gau yfory / School closed tomorrow

Bydd yr ysgol ar gau yfory oherwydd y tywydd. Rydym yn gobeithio ail agor bore Mawrth. Mae cyngerdd Nadolig Bl 5 a 6 nos fory hefyd wedi ei ohirio – byddwn yn eich hysbysu o ddyddiad newydd unwaith y byddwn wedi cael cyfle i ail drefnu. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

The school will be closed tomorrow due to the weather. We hope to be able to reopen on Tuesday. Tomorrow evening’s Year 5 and 6 concert has also been cancelled. We’ll inform you of a new date once we’ve had the chance to rearrange. Apologies for any inconvenience.

Cau’r ysgol / Closing the school

Oherwydd rhagolygon y tywydd ar gyfer y prynhawn, rydym wedi penderfynu cau’r ysgol am 12:00pm felly gwerthfawrogem pe baech yn gallu gwneud trefniadau i ddod i gasglu’ch plentyn.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

Due to the weather forecast for this afternoon, we are closing the school at 12:00pm, we would therefore appreciate if you could make arrangements to collect your child from school.  Apologies for any inconvenience. 

Eira / Snow

Mae’r ysgol yn dal ar agor ar hyn o bryd ond os ydech yn poeni am ragolygon y tywydd, mae croeso i chi ddod i gasglu’ch plentyn.

The school is currently open, however, if you are concerned about the weather forecast, you’re welcome to come and collect your child.