At sylw / For attention of Glyndwr

Gymnasteg / Gymnastics

Mi fydd plant dosbarth Glyndŵr yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway bob bore dydd Iau yr hanner tymor nesaf yn cychwyn Dydd Iau, Tachwedd 9fed. Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £3.00 yr wythnos (£18.00 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan ac am fws. Yn anffodus, rydym wedi gorfod codi’r pris am y tro cyntaf mewn dros 10 mlynedd gan fod costau bws a’r gwersi wedi cynyddu gymaint yn ddiweddar! A wnewch chi dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar ddydd Iau.

The children in Glyndŵr class will be having gymnastic lessons at Queensway on a Thursday morning during the next half term, beginning Thursday, November 9th. We would appreciate a contribution of £3.00 per week (£18.00 for the half term) to help with the cost the school have to pay the centre and for a bus. Unfortunately, we have had to increase the price for the first time in over 10 years as the cost of transport and the lessons have increased substantially recently! Payment to be made through ParentPay please.

Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and their school sweatshirt to come to school on a Thursday.

Diolch / Thank you