At sylw / For attention of Clychau Gresffordd

Gymnasteg / Gymnastics

Mi fydd plant dosbarth Clychau Gresffordd yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway bob prynhawn dydd Iau yr hanner tymor nesaf yn cychwyn Dydd Iau, Tachwedd 9fed. Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad gwirfoddol o £3.00 yr wythnos (£18.00 am yr hanner tymor) tuag at y gost sy’n rhaid i’r ysgol ei dalu i’r ganolfan ac am fws. Yn anffodus, rydym wedi gorfod codi’r pris am y tro gyntaf mewn dros 10 mlynedd gan fod costau bws a’r gwersi wedi cynyddu gymaint yn ddiweddar! A wnewch chi dalu drwy ParentPay os gwelwch yn dda.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi wisgo eich plant mewn siorts du a chrys t gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol i ddod i’r ysgol ar ddydd Iau.

The children in Clychau Gresffordd class will be having gymnastic lessons at Queensway on a Thursday afternoon during the next half term, beginning Thursday, November 9th. We would appreciate a voluntary contribution of £3.00 per week (£18.00 for the half term) to help with the cost the school have to pay the centre and for a bus. Unfortunately, we have had to increase the price for the first time in over 10 years as the cost of transport and the lessons have increased substantially recently! Payment to be made through ParentPay please.

Please could you dress your child in black shorts and white t-shirt with joggers and their school sweatshirt to come to school on a Thursday.

Diolch / Thank you